Responsive image


ບັດATMຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ເປັນບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ, ຊື້ສິນຄ້າຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງ ຮູ້ດບັດຂອງທພລ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 • ຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ.
 • ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃບຖອນ ປະເພດໃບເງິນໄດ້ຕາມໃຈ (ໃບ 100.000 / 50.000 / 20.000)
 • ໂອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ.
 • ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ຊື້ສິນຄ້າ ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຊື້ຫວຍພັດທະນາ, ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ, ຊື້ບັດເຕີມມູນຄ່າໂທ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃບບິນອື່ນໆອີກ...
 • ເບິ່ງຍອດເງິນຂອງບັນຊີບັດ ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ.
 • ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ 5 ລາຍການຫລ້າສຸດຂອງບັດ ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ.
 • ເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ ທພລ ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ.
 • ລູກຄ້າສາມາດດໍາເນີນທຸລິກໍາຕ່າງໆຜ່ານບັດຄື: ຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນ, ກວດຍອດເງິນ, ປ່ຽນລະຫັກຜ່ານ, ຊໍາລະຄ່າໃບບິນ ແລະ ຊື້ສິນຄ້າ ເຊັ່ນ: ຄ່າອາກອນ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ-ມືຖື, ອິນເຕີເນັດ, ຂອງທຸກເຄື່ອຄ່າຍໂທລະຄົມ, ຊື້ບັດເຕີມມູນຄ່າໂທ, ຫວຍພັດທະນາ ແລະອືື່ນໆ.
 • ບັດ unionpay ທພລ ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາຖອນເງິນສົດ, ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ແລະ ຊື້ສິນຄ້າອື່ນພາຍໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອຂ່າຍ LAPS ແລະ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ ທີ່ມີສັນຍາລັກ unionpay ໄດ້.
 • ປະເພດບັນຊີ: ບັນຊີຝາດປະຢັດ ແລະ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ ແລະ ບາດ(ຫມາຍເຫດ: ການຖອນເງິນຜ່ານ ATM ຈະເປັນສະກຸນເງິນກີບທັງໝົດ)
 • ບັດ ATM ຫນຶ່ງບັດສາມາດມີບັນຊີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັດ
 • ສາມາດອອກບັດ ATM ໄດ້ຫລາຍ 2 ບັດໃນບັນຊີດຽວ
ກ. ຜະລິດຕະພັນບັດຂອງ ທພລ
1. ບັດຄໍາ (Gold) - ເປັນບັດຊິບ (Chip)
- ເປັນບັນສາກົນ UNIONPAY (ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້)
- ເປັນບັດເດບິດ (Debit)
2. ບັດຄາດສິດສີຟ້າ (Blue classic)
3. ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) - ເປັນບັດແຖບແມ່ເຫຼັກ (Magnetic stripe)
- ເປັນບັດເອທີເອັມພາຍໃນ (ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້)
- ຮູບແບບດ້ານໜ້າບັດ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມການສະເໜີຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ຂ. ສິດທິປະໂຫຍດ
ເນື້ອໃນ ສິດທິປະໂຫຍດ ໝາຍເຫດ
1. ຖອນເງິນປົກກະຕິ ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
1.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ຖອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້   - ຖອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ = 1.500.000 ກີບ
1.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) 15.000.000
1.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 9.000.000
1.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 6.000.000
1.2 ຈໍານວນຄັ້ງຖອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້    
1.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 10 ຄັ້ງ - ຖ້າຫາກເກີນຈໍານວນຄັ້ງທີ່ກໍານົດ ແມ່ນເສຍຄ່າທໍານຽມ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 6 ຄັ້ງ
1.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 6 ຄັ້ງ
2. ຖອນເງິນເກີນຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
2.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ຖອນເກີນຕໍ່ມື້    
2.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) 5.000.000 - ຄ່າທໍານຽມຖອນເກີນ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
- ບໍ່ກໍານົດຈໍານວນຄັ້ງຖອນ
2.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
2.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) ບໍ່ສາມາດຖອນເກີນໄດ້  
3. ໂອນເງິນປົກກະຕິ ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
3.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ໂອນປົກກະຕີຕໍ່ມື້
3.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມສະກຸນເງິນ:
200.000.000 ກີບ
24.000 ໂດລາ
800.000 ບາດ
ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
100.000.000 ກິບ
12.000 ໂດລາ
400.000 ບາດ
3.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) ຕາມສະກຸນເງິນ:
100.000.000 ກີບ
12.000 ໂດລາ
400.000 ບາດ
ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
50.000.000 ກິບ
6.000 ໂດລາ
200.000 ບາດ
3.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 20.000.000 ກີບ ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
10.000.000 ກິບ
(ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ ສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ)
3.2 ຈໍານວນຄັ້ງໂອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້
3.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 5 ຄັ້ງ
(ຕາມວົງເງິນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້)
- ຖ້າຫາກເກີນຈໍານວນຄັ້ງທີ່ກໍານົດ ແມ່ນເສຍຄ່າທໍານຽມ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
3.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
3.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD)
4. ໂອນເງິນ ເກີນຈໍານວນຄັ້ງຕໍ່ມື້
4.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ໂອນເກີນຕໍ່ມື້
4.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມສະກຸນເງິນ:
50.000.000 ກີບ
6.000 ໂດລາ
200.000 ບາດ
- ຄ່າທໍານຽມໂອນເກີນ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
- ບໍ່ກໍານົດຈໍານວນຄັ້ງໂອນ
4.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
4.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) ບໍ່ສາມາດໂອນເກີນໄດ້  
5. ເງື່ອນໄຂ ຈໍານວນການອອກບັດ ແລະ ບັນຊີ
5.1 ນຶ່ງບັນຊີ ອອກໄດ້ສູງສຸດ 2 ບັດ
(ບັດຫຼັກ ແລະ ສໍາຮອງ)
- ເກັບຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ ຕາມຈໍານວນບັດ
- ສິດທິປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ ເທົ່າ 1 ບັດ
5.2 ນຶ່ງບັດ ມີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັນຊີ
(ບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກກະແສລາຍວັນ)
- ເກັບຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ ຕາມຈໍານວນບັນຊີ
- ສິດທິປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ ເທົ່າ ຈານວນບັນຊີທີ່ມີ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບບັດນັກສຶກສາສາມາດມີໄດ້ແຕ່ 1 ບັນຊີຝາກປະຢັດສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ