Home > EDC

ການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ EDC ລູກຄ້າບັດ ເອທີເອມ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃດໜຶ່ງໄດ້ ດ້ວຍບັດເອທີເອັມຂອງ ທພລ ແທນການໃຊ້ເງິນສົດ ຕາມຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ສະຖານທີໃນການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ມີສັນຍາລັກ ທພລ EDC.

ຈຸດບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດເອທີເອັມ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ລ/ດ ຊື່ຕົວແທນບໍລິການ ທີ່ຢູ່
1 ຮ້ານຄ້າລາວ-ຫວຽດ ບ.ສີຫອມ, ມ.ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ຮ້ານອາຫານເສສວນ ບ.ນາຄໍາ, ມ.ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
3 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ  
1.ໜ່ວຍບໍລິການສີສະເກດ  
2.ໜ່ວຍບໍລິການໂພນຕ້ອງ  
3.ໜ່ວຍບໍລິການໂສກປ່າຫຼວງ  
4 ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ບ.ຊຽງຢືນ, ມ.ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
5 ຮ້ານອາຫານສີສະໝຸດຈຸ່ມຈິ້ມ ບ.ນາຄໍາ, ມ.ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
6 TV Direct ບ.ໂພນທັນໃຕ້, ມ.ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
7 ສາຂາຫຼວງພະບາງ  
ໜ່ວຍບໍລິການນໍ້າບາກ ມ.ນໍ້າບາກ, ຫຼວງພະບາງ
ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງນ່ານ ມ.ນ່ານ, ຫຼວງພະບາງ

ບໍລິການເອທີເອັມ

ເອທີເອັມ
ເຄື່ອງຮູດບັດ ອີດີຊີ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ