Home > Deposit > Current

ບໍລິການເງິນຝາກ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ Current Accounts

ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະກິດ ໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະເພດນີ້ເໝາະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ. ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານ.

I. ຜົນປະໂຫຍດ/ ຈຸດເດັ່ນ ( ລັກສະນະ ) II. ອັດຕາດອກເບ້ຍ
III. ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນ IV. ເງື່ອນໄຂການຝາກ ແລະຄ່າທໍານຽມ V. ເອກະສານໃນການເປີດບັນຊີ VI. ປິດບັນຊີກະແສລາຍວັນ

ບໍລິການເງິນຝາກ

ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ບັນຊີຝາກກະແສລາຍວັນ
ບັນຊີຝາກປະຈໍາ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ