Home > Deposit > Fixed

ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຝາກເງິນ ທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄືນໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້, ເໝາະສໍາລັບທຸກທ່ານ ທີ່ມີເງິນເປັນກ້ອນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕ້ອງການນໍາໃຊ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍສູງກວ່າດອກເບ້ຍປົກກະຕິຕາມກໍານົດເວລາຂອງການຝາກ ເຊັ່ນ: ກໍານົດ 3ເດືອນ, 6ເດືອນ, 1ປີ ແລະ 2ປີ.

I. ຜົນປະໂຫຍດ/ ຈຸດເດັ່ນ. ( ລັກສະນະ ) II. ອັດຕາດອກເບ້ຍ: III. ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນ: IV. ເງື່ອນໄຂການຝາກ ແລະຄ່າທໍານຽມ: V. ເອກະສານໃນການເປີດບັນຊີ: VI. ເອກະສານ​ໃນການຖອນເງິນ VII. ຂັ້ນຕອນໃນການຝາກປະຈໍາ

ບໍລິການເງິນຝາກ

ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ບັນຊີຝາກກະແສລາຍວັນ
ບັນຊີຝາກປະຈໍາ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ