Responsive image


ທະນາຄານພັດທະນາລາວມີສາຂາຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ທ່ານສາມາດສົ່ງມອບເງິນຂອງທ່ານເຖິງມືຜູ້ຮັບປາຍທາງເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ- ການບໍລິການເພື່ອການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວແລະປອດໄພ, ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍການຄຸ້ມຄອງຂອງລະບົບການ ໂອນເງິນທີ່ທັນສະໄໝ.

 • ການບໍລິການທີ່ສະດວກວ່ອງໄວແລະປອດໄພ.
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນເງິນ.
 • ສາມາດໂອນໄດ້3ສະກຸນເງິນ: ກິບ, ບາດ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ.
 • ສາມາດໂອນເງິນຕ່າງທະນາຄານໄດ້.
 • ສາມາດໂອນດ້ວຍແຊັກ.
 • ສາມາດໂອນດ້ວຍເງິນສົດ.
 • ສາມາດກໍານົດວັນ, ເວລາຂອງຜູ້ຮັບໄດ້.
 • ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸແລະສາມາດໃຊ້ບໍລິການນີ້ຕາມວັນເວລາລັດຖະການ.
 • ລູກຄ້າທັງຜູ້ຝາກແລະຜູ້ຮັບຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວຫຼືປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
 • ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການໂອນຫຼືຮັບ, ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ.
ກໍລະນີມີບັນຊີຝາກນໍາທະນາຄານ
 • ເລກບັນຊີ.
 • ຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ.
 • ແບບຟອມການໂອນ.
ກໍລະນີບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກນໍາທະນາຄານ
 • ແບບຟອມການໂອນເງິນ.
 • ໃບມອບເງິນສົດພ້ອມລາຍເຊັນ.
ກໍລະນີຮັບເງິນໂອນເຂົ້າບັນຊີ
 • ຈໍານວນເງິນທີ່ໂອນມາຈະເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍກົງ.
ກໍລະນີຮັບເງິນໂອນເປັນເງິນສົດ
 • ບັດປະຈໍາຕົວ.
 • ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
 • ລະຫັດ 15 ຕົວເລກ.
 • ແບບຟອມການຮັບເງິນໂອນ.
 • ໃບຖອນເງິນສົດພ້ອມລາຍເຊັນ.
 • ກໍລະນີທີ່ຜູ້ຮັບບໍ່ສາມາດມາຮັບເງິນດ້ວຍຕົນເອງ, ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນມອບສິດເຊັນຈາກນາຍບ້ານຫຼືກົມກອງ.