Home > Funds Transfer > Domestic Funds Transfer

ທະນາຄານພັດທະນາລາວມີສາຂາຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ທ່ານສາມາດສົ່ງມອບເງິນຂອງທ່ານເຖິງມືຜູ້ຮັບປາຍທາງເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ- ການບໍລິການເພື່ອການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວແລະປອດໄພ, ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍການຄຸ້ມຄອງຂອງລະບົບການ ໂອນເງິນທີ່ທັນສະໄໝ.

I. ຜົນປະໂຫຍດ/ ຈຸດເດັ່ນ. ( ລັກສະນະ ) II. ເງື່ອນໄຂການໂອນເງິນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ III. ເອກະສານໃນການໂອນ
3.1 ກໍລະນີມີບັນຊີຝາກນໍາທະນາຄານ 3.2 ກໍລະນີບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກນໍາທະນາຄານ IV. ເອກະສານໃນການຮັບ
4.1 ກໍລະນີຮັບເງິນໂອນເຂົ້າບັນຊີ ກໍລະນີຮັບເງິນໂອນເປັນເງິນສົດ

ບໍລິການເງິນໂອນ

ເງິນໂອນພາຍໃນ
ເງິນໂອນໄປຕ່າງປະເທດ
ເວສເຕິນ ຢຼນ້ຽນ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ