Home > Funds Transfer > Swift

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ມີລະບົບຕາໜ່າງທະນາຄານຕົວແທນກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດໃນຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນ(T/T), ການຊື້-ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດດວ້ຍ ໜັງສື(L/C), ຊຶ່ງທະນາຄານ ພັດທະນາລາວໄດ້ນໍາໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີລະຫັດ ຫຼື ID code. ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນມາດຕະຖານສາກົນ. ຄ່າທໍານຽມ

ບໍລິການເງິນໂອນ

ເງິນໂອນພາຍໃນ
ເງິນໂອນໄປຕ່າງປະເທດ
ເວສເຕິນ ຢຼນ້ຽນ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ