Responsive image


ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ມີລະບົບຕາໜ່າງທະນາຄານຕົວແທນກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດໃນຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນ(T/T), ການຊື້-ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດດວ້ຍ ໜັງສື(L/C), ຊຶ່ງທະນາຄານ ພັດທະນາລາວໄດ້ນໍາໃຊ້ SWIFT ທີ່ມີລະຫັດ ຫຼື ID code. ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນມາດຕະຖານສາກົນ. ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ນີ້