Responsive image


ການບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານ Western Union

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນດ່ວນ ຜ່ານເວສເຕີ້ນຢູນຽນດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ຕົວແທນຕໍ່ຊ່ວງ ທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາຮັບເງິນຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  • ຜູ້ຮັບເງິນຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ໜັງສືເດີນທາງທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ
  • ໂຕເລກກໍາກັບການໂອນເງິນ (MTCN)
  • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ສົ່ງເງິນ ແລະ ປະເທດຕົ້ນທາງ
  • ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຮັບ

ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາໂອນເງິນຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  • ຜູ້ສົ່ງຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ໜັງສືເດີນທາງທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ
  • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ຮັບ
  • ລະບຸເມືອງ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ
  • ລະບຸຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ

ຄ່າທໍານຽມ: ທ່ານສາມາດສອບຖາມຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນອອກຜ່ານເວສເຕີ້ນຢູ່ນຽນໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວໃກ້ບ້ານທ່ານ.