Home > Funds Transfer > Western Union

ການບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານ Western Union

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນດ່ວນ ຜ່ານເວສເຕີ້ນຢູນຽນດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ຕົວແທນຕໍ່ຊ່ວງ ທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາຮັບເງິນຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາໂອນເງິນຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

ຄ່າທໍານຽມ: ທ່ານສາມາດສອບຖາມຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນອອກຜ່ານເວສເຕີ້ນຢູ່ນຽນໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວໃກ້ບ້ານທ່ານ.

ບໍລິການເງິນໂອນ

ເງິນໂອນພາຍໃນ
ເງິນໂອນໄປຕ່າງປະເທດ
ເວສເຕິນ ຢຼນ້ຽນ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ