Lao Development Bank


ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືຫຸ້ນໂດຍກະຊວງການເງິນ. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດຂອບເຂດພະລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທພລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ 013 ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ P.O BOX:2700 ໂທ: (+85621) 213300-03 ແຟັກ: (+85621) 241275
ອີເມວ: ldbhovte@ldblao.com SWIFT ID: LDBBLALA
ອັດຕາແລກປ່ຽນ


EXCHANGE RATES
Date: 23-10-2018
Img   Buy in Kips   Sell in Kips  
USD 8,518.00 8,534.00
THB 266.53 267.36
GBP 10,777.00 10,991.00
CHF 8,004.00 8,163.00
JPY 73.66 75.12
AUD 5,851.00 5,967.00
CNY 1,197.00 1,221.00
VND 0.3650 0.3722
CAD 6,117.00 6,239.00
EUR 9,581.00 9,629.00
Pick a date
 

ກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດເລືອກ ຊື້-ຂາຍ ຫຼາກຫຼາຍສະກຸນເງິນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນບາດ, ເງິນປອນອັງກິດ, ເງິນຝຮັ່ງສະວິດ, ເງິນເຢັນຢີ່ປຸ່ນ, ເງິນໂດລາອົສຕາລີ, ເງິນຢວນຈີນ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເງິນໂດລາການາດາ ແລະ ເງິນຢູໂລ.

ບໍລິການຕ່າງປະເທດ
SWIFT
ເວດເຕິນຢູນ້ຽນບໍລິການເງິນຝາກ


ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນຝາກຫຼາຍຮູບແບບ ໄດ້ແກ່: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ.ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ: ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຝາກເງິນ ທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄືນໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້, ເໝາະສໍາລັບທຸກທ່ານ ທີ່ມີເງິນເປັນກ້ອນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕ້ອງການນໍາໃຊ້.ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ: ຫາກທ່ານຕ້ອງຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຝາກ-ຖອນ. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງປຶ້ມ ບັນຊີເງິນຝາກແລະບັດATM ແລະ ສາມາດຂໍໃຊ້ບໍລິການຫັກບັນຊີເພື່ອຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ.ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ: ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະກິດ ໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະເພດນີ້ເໝາະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ.


ສິນເຊື່ອ


ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າ, ບໍລິການ, ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີທຶນຕົນເອງປະກອບສ່ວນ, ມີແຫລ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຮອງ ເພື່ອຮອງຮັບໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ສິນເຊື່ອແບບປົກກະຕິແມ່ນມີການແບ່ງງວດ ຕາມກະແສເງິນສົດ ສ່ວນສິນເຊື່ອແບບໝູນວຽນສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຊຳລະຄືນມູນວຽນໄປເລື້ອຍໆ ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດທີີ່ມີແຫລ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນສົດຢ່າງປົກກະຕິ ແຕ່ລະມື້, ແຕ່ລະອາທິດ ຫລື ແຕ່ລະເດືອນ ຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ.

[ ສິນເຊື່ອປົກກະຕິ ແລະ ໝູນວຽນ | ສິນເຊື່ອເພື່ອບຸກຄົນ | ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ພັກອາໄສ ]


ບັດເອທີເອັມ (ATM)


ບັດATMຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ເປັນບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ, ຊື້ສິນຄ້າຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງ ຮູ້ດບັດຂອງທພລ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລູກຄ້າສາມາດສາມາດເລືອກໃບຖອນ ປະເພດໃບເງິນໄດ້ຕາມໃຈ (ໃບ 100,000 / 50,000 / 20,000). ໂອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ. ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ຊື້ສິນຄ້າເຊັ່ນ: ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຊື້ຫວຍພັດທະນາ, ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ, ຊື້ບັດເຕີມມູນຄ່າໂທ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃບບິນອື່ນໆອີກ... ເບິ່ງຍອດເງິນຂອງບັນຊີ. ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ 5 ລາຍການຫລ້າສຸດຂອງບັດ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ ທພລ. ເພີ່ມເຕີມ...
ການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ EDC ລູກຄ້າບັດ ເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃດໜຶ່ງໄດ້ ດ້ວຍບັດເອທີເອັມຂອງ ທພລ ແທນການໃຊ້ເງິນສົດ ຕາມຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ສະຖານທີໃນການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ມີສັນຍາລັກ ທພລ EDC. ເພີ່ມເຕີມ...


 

Mobile Banking


LDBMobile ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍທຸກທີ, ທຸກເວລາ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນໃຈ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ. ເຮັດໃຫ້ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ບໍ່ເສຍເວລາໃນການເດີນທາງໄປຫາທະນາຄານ, ເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນໄດ້ເຊັ່ນ: ການກວດສອບການເຄື່ອນ ໄຫວບັນຊີກວດຍອດເງິນເຫລືອ (ໂອນເງິນໄປຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບ, ນໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າສິນຄ້າຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະບາຍ). ເພີ່ມເຕີມ...

Online Statementທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການ LDB Online Statement ໄດ້ທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Internet. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດກວດ ສອບລາຍການບັນຊີ ແລະ ຍອດເຫຼືອບັນຊີຜ່ານທາງລະບົບ Internet; ສາມາດກວດ ສອບລາຍລະອຽດຂອງເງິນຝາກປະຈໍາ ແລະ ເງິນກູ້ຕິດຕາມໜີ້ຄ້າງສຳລະ; ສາມາດກວດສອບ Mini-Statement ຂອງເງິນຝາກປະຢັດ, ກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນ ຝາກປະຈໍາ; ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດ ຜ່ານເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ Online Statement ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ ແລະ ອື່ນໆອີກ. Online Statement