Responsive image


1. ວັນສອບເສັງ ວັນທີ 23/10/2018 ທີ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາອຸດົມໄຊ
2. ຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ດ້ານລຸ່ມແມ່ນໃຫ້ມາຮັບບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ພ້ອມ scope ຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ມື້ແຈ້ງລາຍຊື່ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຊັ້ນ 4 ພະແນກຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ 021 213300-03 ຫລື 081 211145


... ... ... ... ... ...