Responsive image


1). ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອນຳໄປຊື້ເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ຫລື ໄປຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງທີ່ພັກພາອາໄສ ໃສ່ດິນຂອງຕົນເອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນອະສັງຫະລີມມະຊັບ ຫລື ເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ.

2). ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ສະກຸນເງິນກີບ

3). ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 250 ລ້ານກີບ.

4). ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ທີ່ນີ້.

5). ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມ

ເລີ່ມແຕ່ 1 - 7 ປີ (ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະຍາວ ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຈະມາຊຳລະໜີ້ເປັນຫລັກ).

6). ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້

ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນງວດ ຫລື ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ, ສຳລັບພະນັກງານ ແມ່ນຕັດເງິນເດືອນຈາກບັນຊີຝາກຂອງຜູ້ກູ້ແຕ່ລະເດືອນ ໃນວັນທີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສ່ວນດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆ ທ້າຍເດືອນ.

7). ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
  - ສັງຫະລິມມະຊັບ (ໃບຢັ້ງຢຶນເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ) - ອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ໃບຕາດິນຖາວອນ…)
8). ເອກະສານປະກອບ
 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ
 • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ (Copy)
 • ຊີວະປະຫວັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນແຫລ່ງລາຍຮັບ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນຈາກອົງກອນທີ່ຕົນສັງກັດ
 • ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
 • ໃບສະຫລຸບຜົນໄດ້ຮັບ (ກຳໄລ-ຂາດທຶນ)
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
 • ໃບຕາດີນ, ແຜນທີ່ດິນ (Copy); ປື້ມເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ; ໃບມອບກຳມະສິດ
 • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ
9). ຄ່າທໍານຽມ

ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ນີ້