Responsive image


I. ຄຸນລັກສະນະ.

 • ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າ, ບໍລິການ, ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີທຶນຕົນເອງປະກອບສ່ວນ, ມີແຫລ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຮອງ ເພື່ອຮອງຮັບໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ສິນເຊື່ອແບບປົກກະຕິແມ່ນມີການແບ່ງງວດ ຕາມກະແສເງິນສົດ ສ່ວນສິນເຊື່ອແບບໝູນວຽນສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຊຳລະຄືນມູນວຽນໄປເລື້ອຍໆ ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດທີ່ມີແຫລ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນສົດຢ່າງປົກກະຕິ ແຕ່ລະມື້, ແຕ່ລະອາທິດ ຫລື ແຕ່ລະເດືອນ ຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ.
II. ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ.
 • ສະກຸນເງິນກີບ, ເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ.
III. ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ.
 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການທຶນຕົວຈິງ, ມູນຄ່າກລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຊຳລະໜີ້.
IV. ອັດຕາດອກເບ້ຍ.

ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ທີ່ນີ້.

V. ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມ.
 • ເລີ່ມແຕ່ 1-5 ປີ (ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະຍາວ ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຈະມາຊຳລະໜີ້ເປັນຫລັກ).
VI. ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້.
 • ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນງວດ ຫລື ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ, ສ່ວນດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆ ທ້າຍເດືອນ.
VII. ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.
 • ສັງຫະລິມມະຊັບ (ໃບຢັ້ງຢຶນເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ).
 • ອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ໃບຕາດິນຖາວອນ…).
VIII. ເອກະສານປະກອບ.
 • 1. ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ (Download).
 • 2. ເອກະສານດ້ານນິກຳ.
  • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (Copy).
  • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ(Copy).
  • ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ(Copy).
  • ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Copy).
 • 3. ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.
  • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ (Copy).
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
  • ຊີວະປະຫວັດ (Download).
 • 4. ເອກະສານດ້ານການບໍລິຫານ.
  • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ (Copy).
  • ລະບຽບບໍລິສັດ (Copy).
  • ໃບຢັ້ງຢືນຮ່ວມທຶນ ຫລື ຖືຫຸ້ນ (ກໍ່ລະນີບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) (Copy).
 • 5. ເອກະສານດ້ານການເງິນ.
  • ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ (Download).
  • ໃບສະຫລຸບກຳໄລ-ຂາດທຶນ (Download).
  • ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ (Copy).
  • ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (ກໍລະນີໂຄງການໃໝ່ ຫລື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ).
 • 6. ເອກະສານດ້ານທຸລະກິດ.
  • ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ອື່ນໆ) (Copy).
  • ເອກະສານພົວພັນໃນທຸລະກິດ (ໃບກວດວຽກ, ໃບສັ່ງຊື້, ໃບສັ່ງຈ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ) (Copy).
  • ລາຍຊື່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ, ຈຳນວນສາຂາ ຫລື ສະຖານທີ່ຂາຍ (Copy).
 • 7. ເອກະສານກ່ຽວກັບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.
  • ໃບຕາດີນ, ແຜນທີ່ດິນ (Copy).
  • ປື້ມເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ.
  • ໃບມອບກຳມະສິດ (Download).
 • 8. ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ.
IX. ຄ່າທຳນຽມ.

ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ນີ້.