Home > Loans > Personal Loan

1). ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່, ເປັນທຶນໝູນວຽນ ຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກ.

2). ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ສະກຸນເງິນກີບ

3). ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແຕ່ 80.000.000 - 100.000.000 ກີບ.

4). ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ທີ່ນີ້.

5). ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມ

ເລີ່ມແຕ່ 1-5 ປີ (ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະຍາວ ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຈະມາຊຳລະໜີ້ເປັນຫລັກ).

6). ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້

ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນງວດ ຫລື ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ, ສຳລັບພະນັກງານ ແມ່ນຕັດເງິນເດືອນຈາກບັນຊີຝາກຂອງຜູ້ກູ້ແຕ່ລະເດືອນ ໃນວັນທີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສ່ວນດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆ ທ້າຍເດືອນ.

7). ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 8). ເອກະສານປະກອບ 9). ຄ່າທໍານຽມ

ສາມາດເບິ່ງຄ່າທໍານຽມໄດ້ທີ່ນີ້.

ບໍລິການສິນເຊື່ອ

ສິນເຊື່ອປົກກະຕິ ແລະ ໝູນວຽນ
ສິນເຊື່ອບຸກຄົນ
ສິນເຊື່ອທີ່ພັກອາໄສ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ