Responsive image


1). ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່, ເປັນທຶນໝູນວຽນ ຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກ.

2). ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ສະກຸນເງິນກີບ

3). ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແຕ່ 80.000.000 - 100.000.000 ກີບ.

4). ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ທີ່ນີ້.

5). ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມ

ເລີ່ມແຕ່ 1-5 ປີ (ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະຍາວ ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຈະມາຊຳລະໜີ້ເປັນຫລັກ).

6). ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້

ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນງວດ ຫລື ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ, ສຳລັບພະນັກງານ ແມ່ນຕັດເງິນເດືອນຈາກບັນຊີຝາກຂອງຜູ້ກູ້ແຕ່ລະເດືອນ ໃນວັນທີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສ່ວນດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆ ທ້າຍເດືອນ.

7). ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
 • ສັງຫະລິມມະຊັບ (ໃບຢັ້ງຢຶນເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ໃບຕາດິນຖາວອນ…)
8). ເອກະສານປະກອບ
 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ
 • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ (Copy)
 • ຊີວະປະຫວັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນແຫລ່ງລາຍຮັບ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນຈາກອົງກອນທີ່ຕົນສັງກັດ
 • ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
 • ໃບສະຫລຸບຜົນໄດ້ຮັບ (ກຳໄລ-ຂາດທຶນ)
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
   ໃບຕາດີນ, ແຜນທີ່ດິນ (Copy) ປື້ມເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ ໃບມອບກຳມະສິດ
 • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ
9). ຄ່າທໍານຽມ

ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ນີ້