Home > Mobile Banking

LDBMobile ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍທຸກທີ, ທຸກເວລາ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນໃຈ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ. ເຮັດໃຫ້ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ບໍ່ເສຍເວລາໃນການເດີນທາງໄປຫາທະນາຄານ, ເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນໄດ້ເຊັ່ນ: ການກວດສອບການເຄື່ອນ ໄຫວບັນຊີກວດຍອດເງິນເຫລືອ (ໂອນເງິນໄປຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບ, ນໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າສິນຄ້າຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະບາຍ). (ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້)

I. ອະທິບາຍສັບ: (ເປັນຄໍາສັບຫຍໍ້ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບບໍລິການທະນາຄານທາງໂທລະສັບມືຖື) II. ການໃຫ້ບໍລິການ LDBMobile III. ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກໍາ IV. ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ

ຂໍ້ຕົກລົງໃຊ້ບັງຄັບລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ ”ທະນາຄານ”ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວທາງໂທລະສັບມືຖື LDBmobile (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ”ຜູ້ໃຊ້ບໍລິ ການ”).ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍິນຍອມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານທາງໂທລະ ສັບມືຖື LDBmobile ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: * ເງື່ອນໄຂການບໍລິການທະນາຄານທາງໂທລະສັບມືຖື:

V. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ VI. ຄ່າທໍານຽມ VII. ການຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ບໍລິການ VIII. ເອກະສານໃນການເປີດນໍາໃຊ້

ບໍລິການໂມບາຍແບ໊ງຄິ້ງ

ໂມບາຍແບ໋ງຄິ້ງ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ