Responsive image


ບໍລິການຕ່າງປະເທດ

I. ບໍລິການອອກໜັງສືສິນເຊື່ອນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
 • ເປີດ L/C ຂາເຂົ້າ (Import L/C)
 • ຮຽກເກັບເງິນຕາມເອກະສານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ
 • ໂອນຊໍາລະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ
II. ບໍລິການອອກໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າ
 • ແຈ້ງ L/C ສິນຄ້າສົ່ງອອກ (Export L/C)
 • ຮັບຊື້ເອກະສານສົ່ງອອກ
 • ຮຽກເກັບເອກະສານສົ່ງອອກ
 • ເງິນໂອນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າ
 • ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກ
III. ບໍລິການຮຽກເກັບແຊັກ
 • ຮັບຊື້ແຊັກທະນາຄານອື່ນ (Bank Draft)
 • ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C (ແລກເປັນເງິນກີບ/USD)
 • ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C (ສະກຸນອື່ນເປັນເງິນກີບຢ່າງດຽວ)
 • ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ (ແລກເປັນເງິນກີບ)
 • ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວສະກຸນອື່ນໆ (ແລກເປັນເງິນກີບ)
 • ຮັບຊື້ແຊັກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບ)
IV. ບໍລິການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດເລືອກ ຊື້-ຂາຍ ຫຼາກຫຼາຍສະກຸນເງິນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນບາດ, ເງິນປອນອັງກິດ, ເງິນຝຮັ່ງສະວິດ, ເງິນເຢັນຢີ່ປຸ່ນ, ເງິນໂດລາອົສຕາລີ, ເງິນຢວນຈີນ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເງິນໂດລາການາດາ ແລະ ເງິນຢູໂລ. (ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ)

ທພລ ຍິນດີໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕ່າງໆ.