Responsive image


ການມອບລາຍຮັບງົບປະມານຜ່ານລະບົບທະນາຄານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ມີການຈັດເກັບຢ່າງລວມສູນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດສະບັບປັບປຸງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ມີການແນະນໍາຂັ້ນຕອນ, ວິທີການມອບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານຂອງບັນດາອົງກອນຈັດຕັ້ງພາກລັດ-ເອກະຊົນ-ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເງິນສົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ກະທັດຫັດລົງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົບບາດຂອງຕົນ.

I. ສິດ / ຜົນປະໂຫຍດ

ລູກຄ້າທີ່ມາຊໍາລະພາສີ-ອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ທພລ) ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດພິເສດຄື: ບໍ່ຕ້ອງກົດບັດຄິວລໍຖ້າ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຊໍາລະໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການພິເສດ ສະເພາະຄັງເງິນໄດ້ເລີຍ

II. ຄ່າທໍານຽມ

ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ

III. ຊ່ອງທາງໃນການຊໍາລະ

 • 1. ດ້ວຍເງິນສົດ
 • 2. ດ້ວບແຊັກລະຫວ່າງ ທະນາຄານຫາທະນາຄານ
 • 3. ແຊັກວິຊ່າມາຈາກທະນານຄານອື່ນ
 • 4. ຜ່ານຕູ້ ATM
 • 5. ຜ່ານລະບົບ Mobile Banking

ໝາຍເຫດ: ທຸກຊ່ອງທາງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງປະກອບມີ ໃບສັ່ງມອບ ມານໍາທຸກເທື່ອ. ກໍລະນີບໍ່ມີໃບສັ່ງມອບ: ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄັງເງິນໂດຍກົງ.

ພາຍຫຼັງລູກຄ້າໄດ້ມອບແລ້ວໃຫ້ລູກຄ້າເກັບເອກະສານໃບສັ່ງມອບຊຸດນັ້ນໄວ້ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນໃນການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ ໃນຄັ້ງນັ້ນໆ.

IV. ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການມອບລາຍຮັບງົບປະມານຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

 • ທຸກໃບແຈ້ງມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດເຊັ່ນ:
 • ໃບແຈ້ງເສຍພາສີຂາອອກ-ຂາເຂົ້າປະເພດຕ່າງໆ
 • ໃບສັ່ງມອບເງິນຄ່າທໍານຽມພາສີ
 • ເອກະສານບົດບັນທຶກການຊໍາລະອາກອນປະເພດຕ່າງໆ
 • ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສໍາລັບບໍລິການ)
 • ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນແບບລວມ
 • ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນກໍາໄລ
 • ໃບສັ່ງມອບ
 • ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນລ່ວງໜ້າ
 • ໃບສັ່ງມອບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນລັດ
 • ໃບສັ່ງມອບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບມອບພັນທະອື່ນໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ

ທາງບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາອົງກອນຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ(ຕາມການກໍານົດໃນສັນຍາຜູກພັນ) ຈະເປັນຜູ້ຢືນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມອບພັນທະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຈໍານວນໃຫ້ຄົບຖ້ວນດ້ວຍເງິນສົດ, ແຊັກ, ການໂອນຜ່ານບັນຊີ, ການໂອນບັນຊີທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ບັດເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືຊໍາລະສະສາງທາງດ້ານການເງິນ ທຸກປະເພດລາຍຮັບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຕ້ອງໄດ້ມອບເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ເປີດໄວ້ຢູ່ທະນາຄານ, ຍົກເວັ້ນບາງປະເພດລາຍຮັບທີ່ມອບບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ມີຈໍານວນເງິນໜ້ອຍ ແລະ ບາງປະເພດລາຍຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 0204/ກງ, ລົງວັນທີ: 12/02/2009.