Home > Others > Out door services

ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການນອກສະຖານທີ່ (ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່).ການບໍລິການນອກສະຖານທີ່ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເປັນການບໍລິການດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່. ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການທ່ານທາງດ້ານບໍລິການເງິນຝາກທຸກປະເພດ, ບໍລິການເງິນໂອນພາຍໃນ, ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເປີດສະໝັກນໍາໃຊ້ບໍລິການ ATM ພ້ອມກັບສອບຖາມຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິການອື່ນໆທີ່ທ່ານສົນໃຈໄດ້ເຊັ່ນ: ການບໍລິການກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ ຫຼື Mobile Banking ຈາກພະນັກງານປະຈໍາລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່.

ຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິຂອງລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ (ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 09:00 ເຖິງ 15:00)

ຫາກອົງກອນໃດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮັບໃຊ້ ບໍລິການເຖິງສະຖານທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່:

ບໍລິການອື່ນໆ

ບໍລິການຕ່າງປະເທດ
ຫນັງສືຄໍ້າປະກັນ
ຊໍາລະຄ່າພາສີ-ອາກອນ
ລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ