Responsive image


ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການນອກສະຖານທີ່ (ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່).ການບໍລິການນອກສະຖານທີ່ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເປັນການບໍລິການດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່. ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການທ່ານທາງດ້ານບໍລິການເງິນຝາກທຸກປະເພດ, ບໍລິການເງິນໂອນພາຍໃນ, ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເປີດສະໝັກນໍາໃຊ້ບໍລິການ ATM ພ້ອມກັບສອບຖາມຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິການອື່ນໆທີ່ທ່ານສົນໃຈໄດ້ເຊັ່ນ: ການບໍລິການກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ ຫຼື Mobile Banking ຈາກພະນັກງານປະຈໍາລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່.

ຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິຂອງລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ (ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 09:00 ເຖິງ 15:00)
  • ວັນພຸດ: ປະຈໍາວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ.
  • ວັນພະຫັດ: ປະຈໍາສະຖາບັນການເງິນດົງຄໍາຊ້າງ.

ຫາກອົງກອນໃດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮັບໃຊ້ ບໍລິການເຖິງສະຖານທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່:

  • ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່
  • ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນເລກທີ 013, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  • P.O.BOX 2700
  • Mobile: (+856-20) 22203574
  • Tel: (+856-21) 213300 ຕໍ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແລະການຕະຫຼາດ (511)
  • Fax: (+856-21) 263155 - 213304 - 222506