ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2017
I. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ກີບ / LAK ໂດລາ / USD ບາດ / THB
1. ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ  
1.1 ຝາກກະແສລາຍວັນ / Current account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ 35,000 5 200
- ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ 30,000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) ບໍ່ເກັບ
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10,000 2 50
1.2 ບັນຊີຝາກປະຢັດ / Saving account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ 30,000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
- ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ 20,000 3 100
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10,000 2 50
1.3 ບັນຊີຝາກປະຈໍາ / Term Deposit
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ 30,000 4 140
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ ປັບໄໝ 0.15% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 70,000ກິບ 10ໂດລາ 350ບາດ. ຖ້າຝາກບໍ່ຮອດ 03 ເດືອນບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຖ້າກາຍ 03 ເດືອນແມ່ນຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້.
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ ຕໍ່າສຸດ 70,000ກີບ 10ໂດລາ 350ບາດ. ຖ້າຝາກບໍ່ຮອດ 03 ເດືອນບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຖ້າກາຍ 03 ເດືອນແມ່ນຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້
- ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
2. ບໍລິການຮັບເງິນສົດ / Cash Services
2.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທພລ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍລິການຟຣີ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10,000 2 50
2.2 ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທພລ
- ຕໍ່າກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 15,000 2 70
- ຈໍານວນ 100,000,0001 ກີບ - 300,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 300,000,0001 ກີບ - 500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50,000 7 220
- ຈໍານວນ 500,000,0001 ກີບ - 1,500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 100,000 13 440
- ຈໍານວນ 1,500,000,0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ 200,000 25 880
2.3 ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 100,000,0001 ກີບ - 300,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 300,000,0001 ກີບ - 500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50,000 7 220
- ຈໍານວນ 500,000,0001 ກີບ - 1,500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 100,000 13 440
- ຈໍານວນ 1,500,000,0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ 200,000 25 880
3. ເງິນໂອນພາຍໃນ Domestic Money Transfer
3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ 10,000ກີບ
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ 20,000ກີບ
3.1.3 ຮັບໂອນໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັກເງິນສົດ ຂອງ ທ/ຄ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ທພລ 15,000 2 70
3.1.4 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັງເງິນສົດ, NPS ຂອງ ທ/ຄ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທພລ
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 500,000,001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 1,000,000,001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40,000 5 180
- ຈໍານວນ 5,000,000,001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 50,000 7 220
3.1.5 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA ຫລື ແຊັກເງິນສົດ ຂອງທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອ ເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທພລ ແລ້ວຖອນສົດກັບມື້ ເກັບເບື້ອງຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ. ບວກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.01% ຕໍ່າສຸດ 50,000ກີບ, 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສູງສຸດ 200,000ກິບ, 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.1.6 ຮັບແຊັກຢັ້ງຢຶນ (VISA) ຫລື ແຊັກເງິນສົດຕ່າງທະນາຄານເພື່ອຖອນເງິນສົດ ສູງສຸດສະໜອງໃຫ້ 10,000ໂດລາ ຫລື 300,000 ບາດ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ, ບອກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສຸງສຸດ 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)
3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ
- ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 15,000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ. ສູງສຸດ 200,000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ
- ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ 15,000 2 70
- ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ 15,000 2 70
3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທພລ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ 10,000 2 50
3.2.3 ໂອນເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ, ອອກຢັ້ງຢືນແຊັນ (VISA), ອອກແຊັກເງິນສົດ, NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 500,000,001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 1,000,000,001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40,000 5 180
- ຈໍານວນ 5,000,000,001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 50,000 7 220
- ດັດແກ້ NPS 10,000ກີບ
4. ຄ່າບໍລິການໂອນເງິຮເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ ບໍ່ເກັບ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ 1,000ກີບ/ບຸກຄົນ
4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 1,000/ບັນຊີ 0.2/ບັນຊີ 5/ບັນຊີ
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ 10,000/ບັນຊີ 2/ບັນຊີ 50/ບັນຊີ
4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 3,000ກີບ/ບັນຊີ, 0.5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຕ່າງແຂວງ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 10,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
5. ການບໍລິການອື່ນໆ / Other Services
5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທພລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ
- 1 ປີລົງມາ 20,000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100,000ກີບ
- 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 400,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2,500,000 ກີບ
- 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 800,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4,000,000 ກີບ
- 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 1,500,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8,000,000 ກີບ
5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email 10,000 2 50
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ ຄືນຫລັງ ສົ່ງທາງ Email /ຄັ້ງ/ປີ 100,000 13 440
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 50,000 6 200
5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ,
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ 50,000 6 200
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ 15,000 2 70
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ 10,000 2 50
- ອອກແຊັນໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) 20,000 3 100
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ 20,000 3 100
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຕ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ 20,000 3 100
5.7 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ( Block Cheque)/1 ໃບ 10,000 2 50
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ 10,000 2 50
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ 30ໂດລາ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
II. ຄ່າບໍລິການດ້ານຕ່າງປະເທດ
1. ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ-ອອກ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນກີບ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ບໍ່ເກັບ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0.1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0.1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເງິນບາດ 0.05% ຕໍ່າສຸດ60ບາດ, ສູງສຸດ7,500ບາດ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0.1%, ຕໍ່າສຸດ150ບາດ, ສູງສຸດ15,000ບາດ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0.1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ+ຄ່າສາຍ15ໂດລາ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0.25% ຕໍ່າສຸດ200ບາດ, ສູງສຸດ500ບາດ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ (MT202) 0.05% ຕໍ່າສຸດ 50,000 ກີບ, ສູງສຸດ 4,000,000 ກີບ + ຄ່າ SWIFT 250,000 ກີບ
2. ໃບແລກເງິນຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບສະກຸນເງິນໂດລາ)
- ຮັບຊື້ແຊັກທະນາຄານອື່ນ (Bank Draft)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 0.3% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C ແລກເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 2%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 1,000 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າປະຈຳ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 300 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ (Walk in Customers) 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບແຊັກເກີນວົງເງິນໃຫ້ສົ່ງຮຽກເກັບກ່ອນແລ້ວຈິ່ງຈ່າຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຄ່າຮຽກເກັບ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + 0.4%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1,400 ໂດລາ
- ຮັບຊື້ແຊັກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ
- ກໍລະນີແຊັກບໍ່ມີເງິນ (ແຊັກຖືກປະຕິເສດຈ່າຍເງິນ) ທຸກປະເພດ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + ຄ່າທຳນຽມດອກເບ້ຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ
3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມ (ການບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT)
- ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາ 10ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- Charge our USD 30ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- Charge our THB 1,300ບາດຕໍ່ຄັ້ງ
- ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕົ້ນທາງ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) 10ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
4. ບໍລິການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າຕາມບັດ
- VISA, MASTER, JCB 3%
- ບັດ VISA ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 1%
5. ຄ່າບໍລິການຜ່ານເອກະສານນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
- ເອກະສານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 20,000ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ
- ເອກະສານນຳສ່ົງອອກສິນຄ້າ 20,000ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ
6. ຄ່າບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ (L/C)
- ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອ 20ໂດລາ
- ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອື່ນ 20ໂດລາ
- ດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານຜູ້ຈ່າຍເງິນ ຕໍ່າສຸດ40ໂດລາຕໍ່ລາຍການ
- ບໍລິການເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ(L/C) 0.1%, ຕໍ່າສຸດ15ໂດລາ, ສູງສຸດ300ໂດລາ+SWIFT40ໂດລາ
7. ຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ສາມາດໂອນໄດ້
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ 0.1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບມີການຢັ້ງຢືນ 0.1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ
8. ການດັດແກ້ແລະອື່ນໆ
- ດັດແກ້ທົ່ວໄປ 15ໂດລາ
- ເພີ່ມຈໍານວນວົງເງິນ ຄືກັບເປີດໃໝ່
- ຂະຫຍາຍວັນໝົດກໍານົດ 15ໂດລາ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງຮຽກເກັບ 15ໂດລາຕໍ່ລາຍການ
9. ຄ່າບໍລິການ ຮັບເອກະສານເພື່ອໄປຮຽກເກັບ  
- ຄ່າທໍານຽມພື້ນຖານ 20 ໂດລາ + ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50 ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງໄປຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ລາຍການ
10. ຄ່າບໍລິການ ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານ  
- ຄ່າທໍານຽມຮັບຮອງຕາມເອກະສານ 1% ຕໍ່າສຸດ 30 ໂດລາ, ສູງສຸດ 350ໂດລາ
III. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການກ່ຽວກັບ ສິນເຊື່ອ
ກ. ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອ  
01 ແບບຟອມສະເໜີສິນເຊື່ອ 20,000 ກີບ/ຊຸດ
02 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ  
02.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 1 ປີລົງມາ 0.50%/ວົງເງິນອະນຸມັດ
02.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 1 ປີຂຶ້ນໄປ 0.80%/ວົງເງິນອະນຸມັດ
03 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 0.50%/ວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 150,000ກີບ, ສູງສຸດ 1,000,000ກີບ
04 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ຫນັງສືຄໍ້າປະກັນ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ
05 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ
06 ຄ່າປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ປັບປຸງງວດຊໍາລະ) 0.15%ວົງເງິນທີປັບ/ຄັ້ງ, ຕໍ່າສຸດ 500,000ກີບ. ສູງສຸດ 3ລ້ານກີບ
07 ຄ່າປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ) - ລູກຄ້າປົກກະຕິ 0.3%/ວົງເງິນ/ຄັ້ງ
- ລູກຄ້າບໍ່ປົກກະຕິ 0.5%/ວົງເງິນ/ຄັ້ງ
08 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ  
08.1 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ(ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ,​ສູງສຸດ 800,000ກີບ
08.2 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ(ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 200,000ກີບ,​ສູງສຸດ 1,000,000ກີບ
09 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ
10 ຂໍໃບລົບລ້່າງສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ 300,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ
11 ຄ່າທໍານຽມປະກອບເອກະສານນິຕິກໍາໃຫ້ລູກຄ້າ (ສັນຍາເງິນກູ້,​ສັນຍາອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ສັນຍາຈໍານອງ) 200,000 ກີບ/ລາຍ
12 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3 ປີລົງມາ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ
13 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3-5 ປີລົງມາ 200,000 ກີບ/ຄັ້ງ
14 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 5 ປີຂຶ້ນໄປ 300,000 ກີບ/ຄັ້ງ
ຂ. ຄ່າທໍານຽມໜັງສືຄໍ້າປະກັນ  
ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນທຸກປະເພດ  
01 ເງິນສົດຄໍ້າປະກັນ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ເກັບງວດດຽວ
02 ເງິນຝາກມີກໍານົດມາຄໍ້າປະກັນ 0.10%/ວົງເງິນ/ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ, ເກັບງວດດຽວ
03 ພັນທະບັດ ຫລື ອະສັງຫາລິມະຊັບຄໍ້າປະກັນ 0.20%/ວົງເງິນ/ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ, ເກັບງວດດຽວ
04 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ມີວົງເງິນ 1%/ວົງເງິນ, ຕໍ່າສຸດ 1 ລ້ານກີບ, ສູງສຸດ 3 ລ້ານກີບ
05 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ບໍ່ມີວົງເງິນ 1 ລ້ານກີບ/ຄັ້ງ
06 ອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ທພລ 150,000 ກີບ/ຄັ້ງ
IV. ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຜະລິດຕະພັນບັດ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບບັດ ທພລ
1. ອອກບັດໃໝ່ (ຍັງບໍ່ເຄີຍມີບັດ):
1.1 ບັດຄໍາ (Gold)
1.1.1 ບັດຫລັກ 60,000 ກິບ - ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ມາຮັບເອົາບັດຕາມນັດໝາຍທີ່ ທະນາຄານແຈ້ງໄວ້, ຖ້າຫາກບໍ່ມາຮັບເອົາພາຍໃນ 45 ວັນ ບັດຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດ.
- ຖ້າຫາກລູກຄ້າມາຮັບເອົາບັດຫລັງຈາກ 45 ວັນທີ່ກໍານົດນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມຕາມປົກກະຕິຄືນໃຫມ່
1.1.2 ບັດເສີມ 60,000 ກິບ
1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)  
1.2.1 ບັດຫລັກ 50,000 ກີບ
1.2.2 ບັດເສີມ 50,000 ກິບ
1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 20,000 ກີບ
2. ອອກບັດຄືນ (ບັດເສຍ, ແຕກຫັກ, ປ່ຽນບັດ...)
2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 40,000 ກີບ
2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 30,000 ກິບ
2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 20,000 ກີບ
3. ຄ່າບໍລິການອອກບັດດ່ວນ
3.1 ບັດຄໍາ (Gold) 30,000 ກີບ - ບວກເພີ່ມໃສ່ຄ່າທໍານຽມອອກບັດປະເພດຕ່າງໆ
3.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 30,000 ກີບ
3.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 30,000 ກີບ
4. ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນໍາໃຊ້ເນື່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທໍານຽມ ເກີນ 6 ເດືອນ 20,000 ກີບ
5. ອອກລະຫັດໃໝ່ 10,000 ກີບ
6. ບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ
6.1 ບັດຄໍາ (Gold) 8,000 ກິບ
6.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 5,000 ກີບ
6.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ຕາມການຕໍ່ລອງ
7. ປ່ຽນບັນຊີຫລັກຂອງບັດ 10,000 ກີບ
8. ເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າບັດ 10,000 ກິບ/ບັນຊີ - ບັດໜຶ່ງສາມາດມີບັນຊີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັນຊີ
- ບັດໜຶ່ງສາມາດ ມີບັນຊີຝາກປະຢັດ, ບັນຊີກະແສລາຍວັນ (ສະກຸນເງິນກີບ, ໂດລາ, ບາດ ລວມກັນໄດ້)
ໝາຍເຫດ: ບັດນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດເພີ່ມບັນຊີໄດ້
9. ລ໋ອກບັດ ບໍ່ເກັບ
10. ປົດລ໋ອກບັກ ບໍ່ເກັບ
11 ບັດຖືກກືນ ບໍ່ເກັບ
12. ກວດຄົ້ນເອກະສານ - ຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຄືນຫລັງຂອງບັດ
12.1 ທຸລະກໍາເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນລະບົບຂອງ ທພລ
12.1.1 ພາຍໃນກໍານົດ 14 ວັນລົງມາ ບໍ່ເກັບ - ກໍລະນີຫລາຍກວ່າ 180 ວັນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນທຸລະກໍາທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ
12.1.2 ຫລາຍກວ່າ 14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 90 ວັນ 20,000 ກີບ
12.1.3 ຫລາຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເດືອນ 180 ວັນ 50,000 ກີບ
12.2 ທຸລະກໍາເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບ ທພລ  
12.2.1 ພາຍໃນກໍານົດ 60 ວັນລົງມາ 50,000 ກີບ
12.2.2 ຫລາຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 120 ວັນ 80,000 ກີບ
12.2.3 ຫລາຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 180 ວັນ 100,000 ກີບ
13. ເບິ່ງຮູບຢູ່ຕູ້ ATM (ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ທພລ)  
13.1 ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ 20,000 ກິີບ
13.2 ຫລາຍກວ່າ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ 40,000 ກີບ
13.3 ຫລາຍກວ່າ 30 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 90 ວັນ 80,000 ກີບ
14. ຖອນເງິນເກີນວົງເງິນ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງ ທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ
15. ໂອນເງິນເກີນວົງເງິນ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງ ທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16. ຖອນເງິນ/ກວດຍອດເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນ
16.1 ຜ່ານຕູ້ຂອງທະນາຄານອື່ນ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍ LAPS
16.1.1 ຖອນເງິນສົດ 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16.1.2 ກວດຍອດເງິນ ບໍ່ເກັບ
16.2 ຜ່ານຕູ້ຂອງທະນາຄານອື່ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບພາຍໃນ ແມ່ນທະນາຄານທີ່ບໍ່ຟູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍ LAPS)
16.2.1 ຖອນເງິນສົດ 18,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16.2.2 ກວດຍອດເງິນ 4,500 ກີບ/ຄັ້ງ
17. ດໍາເນີນທຸລະກໍາຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ທພລ:
17.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ  
17.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ບໍ່ເກັບ
17.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) ບໍ່ເກັບ
17.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ບໍ່ເກັບ
17.2 ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ  
17.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ບໍ່ເກັບ
17.3 ຖອນສົດ  
17.3.1 ບັດຄໍາ (Gold) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.3.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.3.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
18 ດໍາເນີນການຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆ  
18.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
18.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມທະນາຄານປາຍທາງກໍານົດ
18.1.1 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
18.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆຢູ່ຕ່າງປະເທດ
18.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມທະນາຄານປາຍທາງກໍານົດ
18.1.1 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
ອັດຕາຄ່າບໍລີການສໍາລັບບັດ ທະນາຄານອື່ນ
1. ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ ທພລ
1.1 ບັດສາກົນ UNIONPAY 15,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.2 ບັດສາກົນ VISA 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ ສໍາລັບບັດສາກົນ VISA ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ ສປປລາວ ແລະ ເອີຣົບ, ເມື່ອລູກຄ້າມາຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ຂອງ ທພລ ຈະບໍ່ຖືກຫັກຄ່າທໍານຽມນີ້ (ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ VISA)
1.3 ບັດສາກົນ MASTERCARD 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.4 ບັດສາກົນ JCB 25,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.5 ບັດສາກົນ DISCOVER 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.6 ບັດສາກົນ PLUS 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.7 ບັດສາກົນ MAESTRO 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.8 ບັດສາກົນ CIRRUS 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.6 ບັດສາກົນ DINERS CLUB 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
2. ຖອນເງິນສົດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານເຄືອງຮູດບັດ
2.1 ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ຂອງທະນາຄານຫວຽດຕິນ
2.1.1 ຖອນເງິນສົດ 4% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນ
2.1.2 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ - ອີງຕາມສັນຍາທີ່ເຊັນກັບແຕ່ລະຕົວແທນບໍລິການ
- ລາຍລະອຽດການກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ແມ່ນອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສົ່ງໃຫ້ສາຂາ.
2.2 ຜ່ານເຄືອງຮູດບັດ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
2.2.1 ບັດຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມາຖອນເງິນສົດຜ່ານຈຸດບໍລິການ ທພລ 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
2.2.2 ບັດຂອງທະນາຄານອື່ນໆ ມາຖອນເງິນສົດ 3% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນ
V. ການບໍລິການໂມບາຍແບັງຄິງ (Mobile Banking)
5.1 ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ ບໍ່ເກັບ
5.2 Alert SMS 5,000ກີບ 0.7ໂດລາ 20ບາດ
5.3 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງ
5.3.1 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນກີບ (LAK)
- 1 - 100,000 ກີບ 500ກີບ    
- 100,001 - 1,000,000 ກີບ 1,000ກີບ    
- 1,000,001 - 10,000,000 ກີບ 2,000 ກີບ    
- 10,000,001 - 20,000,000 ກີບ 3,000 ກີບ    
- 20,000,001 - 30,000,000 ກີບ 5,000 ກີບ    
- 30,000,001 - 50,000,000 ກີບ 7,000 ກີບ    
- 50,000,001 - 500,000,000 ກີບ 20,000ກີບ    
5.3.2 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນໂດລາ (USD)
- 1 - 13 ໂດລາ   0.1 ໂດລາ  
- 14 - 130 ໂດລາ   0.2 ໂດລາ  
- 131 - 1,300 ໂດລາ   0.26 ໂດລາ  
- 1,301 - 2,600 ໂດລາ   0.39 ໂດລາ  
- 2,601 - 3,900 ໂດລາ   0.65 ໂດລາ  
- 3,901 - 6,500 ໂດລາ   1 ໂດລາ  
5.3.3 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນບາດ (THB)
- 1 - 380 ບາດ     2 ບາດ
- 381 - 3,800 ບາດ     5 ບາດ
- 3,801 - 38,000 ບາດ     8 ບາດ
- 38,001 - 76,000 ບາດ     12 ບາດ
- 76,001 - 114,000 ບາດ     20 ບາດ
- 114,001 - 190,000 ບາດ     27 ບາດ
5.4 ຂໍລະຫັດຄືນ (ກໍລະນີລືມລະຫັດ) ບໍ່ເກັບ
5.5 ປ່ຽນພາສາເພີ່ມ ຫຼື ລຶບ ບໍ່ເກັບ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ