ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2018
I. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ກີບ / LAK ໂດລາ / USD ບາດ / THB
1. ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ  
1.1 ຝາກກະແສລາຍວັນ / Current account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
- ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ 35.000 5 200
- ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ 30.000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) ບໍ່ເກັບ
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
1.2 ບັນຊີຝາກປະຢັດ / Saving account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
- ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ 30.000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
- ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ 20.000 3 100
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
1.3 ບັນຊີຝາກປະຈໍາ / Term Deposit
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
- ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ 30.000 4 140
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ ປັບໃໝ 1% ຂອງດອກເບັ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕ່ຳສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
- ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
2. ບໍລິການຮັບເງິນສົດ / Cash Services
2.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທພລ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍລິການຟຣີ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50
2.2 ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທພລ ຫລື ມອບເງິນສົດໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ ເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20.000 3 100
- ຈໍານວນ 200.000.0001 ກີບ - 500.000.000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30.000 4 140
- ຈໍານວນ 500.000.0001 ກີບ - 1.500.000.000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50.000 7 220
- ຈໍານວນ 1.500.000.0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 100.000 13 440
3. ເງິນໂອນພາຍໃນ Domestic Money Transfer
3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ 10.000ກີບ
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ 20.000ກີບ
3.1.3 ຮັບໂອນໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັກເງິນສົດ ຂອງ ທ/ຄ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ທພລ 15.000 2 70
3.1.4 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັງເງິນສົດ, NPS ຂອງ ທ/ຄ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທພລ
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 20.000 3 100
- ຈໍານວນ 500.000.001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30.000 4 140
- ຈໍານວນ 1.000.000.001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40.000 5 180
- ຈໍານວນ 5.000.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 50.000 7 220
3.1.5 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA ຫລື ແຊັກເງິນສົດ ຂອງທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອ ເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທພລ ແລ້ວຖອນສົດກັບມື້ ເກັບເບື້ອງຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ. ບວກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.01% ຕໍ່າສຸດ 50.000ກີບ, 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສູງສຸດ 200.000ກິບ, 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.1.6 ຮັບແຊັກຢັ້ງຢຶນ (VISA) ຫລື ແຊັກເງິນສົດຕ່າງທະນາຄານເພື່ອຖອນເງິນສົດ ສູງສຸດສະໜອງໃຫ້ 10.000ໂດລາ ຫລື 300.000 ບາດ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ, ບວກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສຸງສຸດ 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)
3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ
- ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 15.000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ. ສູງສຸດ 200.000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ
- ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ 15.000 2 70
- ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ 15.000 2 70
3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທພລ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50
3.2.3 ໂອນເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ, ອອກຢັ້ງຢືນແຊັນ (VISA), ອອກແຊັກເງິນສົດ, NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20.000 3 100
- ຈໍານວນ 500.000.001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30.000 4 140
- ຈໍານວນ 1.000.000.001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40.000 5 180
- ຈໍານວນ 5.000.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຫລືທຽບເທົ່າ 50.000 7 220
- ດັດແກ້ NPS 10.000ກີບ
4. ຄ່າບໍລິການໂອນເງິຮເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ ບໍ່ເກັບ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ 1.000ກີບ/ບຸກຄົນ
4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 1.000/ບັນຊີ 0,2/ບັນຊີ 5/ບັນຊີ
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ 10.000/ບັນຊີ 2/ບັນຊີ 50/ບັນຊີ
4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເງິນເດືອນ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 3.000ກີບ/ບັນຊີ, 0,5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຕ່າງແຂວງ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
5. ການບໍລິການອື່ນໆ / Other Services
5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທພລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ
- 1 ປີລົງມາ 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100.000ກີບ
- 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 100.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2.500.000 ກີບ
- 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 300.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ
- 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 500.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8.000.000 ກີບ
5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement
- ຂໍບັນຊີສຳຮອງທີ່ພິມອອກລາຍເດືອນ ກຳນົດເວລາລູກຄ້າມາເອົາແມ່ນບໍ່ກາຍ 15 ວັນຂອງເດືອນຖັດໄປ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email 10.000 2 50
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ-2ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 20 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
50.000 7 220
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 2ປີ-5ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 30 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
100.000 13 440
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 5ປີ ຂຶ້ນໄປ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 50 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
300.000 37 1.300
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 50.000 6 200
5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ,
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ
+ ຖ້າລູກຄ່າເປີດບັນຊີໃຫມ່ອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ພາຍໃນມື້/ຫົວ
+ ຖ້າລູກຄ້າມີບັນຊີແລ້ວອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ຫົວໃຫມ່/ຫົວ

50.000
50.000

6
6

200
200
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ 15.000 2 70
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ 10.000 2 50
- ໃບຂໍຖອນເງິນສົດ, ມອບເງິນສົດ, ໃບໂອນເງິນ/ຫົວ 20.000 3 100
- ອອກແຊັນໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) 20.000 3 100
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ 20.000 3 100
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ 20.000 3 100
5.7 ຄ່າ ບຼອກແຊັກ( Block Cheque)/1 ໃບ 10.000 2 50
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ 10.000 2 50
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບພາຍໃນ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ (100.000 ກີບ; 13ໂດລາ; 440ບາດ) ຕໍ່ຄັ້ງ/ລາຍການ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ