ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2017
I. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ກີບ / LAK ໂດລາ / USD ບາດ / THB
1. ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ  
1.1 ຝາກກະແສລາຍວັນ / Current account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ 35,000 5 200
- ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ 30,000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) ບໍ່ເກັບ
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10,000 2 50
1.2 ບັນຊີຝາກປະຢັດ / Saving account
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ 30,000 4 140
- ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
- ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ 20,000 3 100
- ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10,000 2 50
1.3 ບັນຊີຝາກປະຈໍາ / Term Deposit
- ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10,000 2 50
- ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ 30,000 4 140
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ ປັບໄໝ 0.15% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 70,000ກິບ 10ໂດລາ 350ບາດ. ຖ້າຝາກບໍ່ຮອດ 03 ເດືອນບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຖ້າກາຍ 03 ເດືອນແມ່ນຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້
- ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ ຕໍ່າສຸດ 70,000ກີບ 10ໂດລາ 350ບາດ. ຖ້າຝາກບໍ່ຮອດ 03 ເດືອນບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຖ້າກາຍ 03 ເດືອນແມ່ນຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້
- ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທພລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
2. ບໍລິການຮັບເງິນສົດ / Cash Services
2.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທພລ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍລິການຟຣີ
- ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10,000 2 50
2.2 ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທພລ
- ຕໍ່າກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 15,000 2 70
- ຈໍານວນ 100,000,0001 ກີບ - 300,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 300,000,0001 ກີບ - 500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50,000 7 220
- ຈໍານວນ 500,000,0001 ກີບ - 1,500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 100,000 13 440
- ຈໍານວນ 1,500,000,0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ 200,000 25 880
2.3 ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 100,000,0001 ກີບ - 300,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 300,000,0001 ກີບ - 500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50,000 7 220
- ຈໍານວນ 500,000,0001 ກີບ - 1,500,000,000ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 100,000 13 440
- ຈໍານວນ 1,500,000,0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ 200,000 25 880
3. ເງິນໂອນພາຍໃນ Domestic Money Transfer
3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ 10,000ກີບ
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ 20,000ກີບ
3.1.3 ຮັບໂອນໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັກເງິນສົດ ຂອງ ທ/ຄ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ທພລ 15,000 2 70
3.1.4 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັງເງິນສົດ, NPS ຂອງ ທ/ຄ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທພລ
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 500,000,001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 1,000,000,001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40,000 5 180
- ຈໍານວນ 5,000,000,001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 50,000 7 220
3.1.5 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA ຫລື ແຊັກເງິນສົດ ຂອງທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອ ເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທພລ ແລ້ວຖອນສົດກັບມື້ ເກັບເບື້ອງຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ. ບວກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.01% ຕໍ່າສຸດ 50,000ກີບ, 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສູງສຸດ 200,000ກິບ, 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.1.6 ຮັບແຊັກຢັ້ງຢຶນ (VISA) ຫລື ແຊັກເງິນສົດຕ່າງທະນາຄານເພື່ອຖອນເງິນສົດ ສູງສຸດສະໜອງໃຫ້ 10,000ໂດລາ ຫລື 300,000 ບາດ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ, ບອກກັບຖອນເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 6ໂດລາ, 200ບາດ. ສຸງສຸດ 25ໂດລາ, 880ບາດ
3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)
3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ
- ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ ເກັບ 0.05% ຕໍ່າສຸດ 15,000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ. ສູງສຸດ 200,000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ
- ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ 15,000 2 70
- ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ 15,000 2 70
3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທພລ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
- ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ 10,000 2 50
3.2.3 ໂອນເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ, ອອກຢັ້ງຢືນແຊັນ (VISA), ອອກແຊັກເງິນສົດ, NPS
- ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20,000 3 100
- ຈໍານວນ 500,000,001 ກີບ - 1ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30,000 4 140
- ຈໍານວນ 1,000,000,001 ກີບ - 5ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 40,000 5 180
- ຈໍານວນ 5,000,000,001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 50,000 7 220
- ດັດແກ້ NPS 10,000ກີບ
4. ຄ່າບໍລິການໂອນເງິຮເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ ບໍ່ເກັບ
- ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ 1,000ກີບ/ບຸກຄົນ
4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 1,000/ບັນຊີ 0.2/ບັນຊີ 5/ບັນຊີ
- ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ 10,000/ບັນຊີ 2/ບັນຊີ 50/ບັນຊີ
4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 3,000ກີບ/ບັນຊີ, 0.5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຕ່າງແຂວງ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 10,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
- ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິຮເຂົ້າບັນຊີ 15,000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
5. ການບໍລິການອື່ນໆ / Other Services
5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທພລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ
- 1 ປີລົງມາ 20,000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100,000ກີບ
- 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 400,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2,500,000 ກີບ
- 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 800,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4,000,000 ກີບ
- 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 10 ລາຍການ ເກັບ 1,500,000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40,000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8,000,000 ກີບ
5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email 10,000 2 50
- ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ ຄືນຫລັງ ສົ່ງທາງ Email /ຄັ້ງ/ປີ 100,000 13 440
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 50,000 6 200
5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ,
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ 50,000 6 200
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ 15,000 2 70
- ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ 10,000 2 50
- ອອກແຊັນໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) 20,000 3 100
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ 20,000 3 100
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຕ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ 20,000 3 100
5.7 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ( Block Cheque)/1 ໃບ 10,000 2 50
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ 10,000 2 50
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ 30ໂດລາ/ຄັ້ງ/ລາຍການ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ