ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2018
II. ຄ່າບໍລິການດ້ານຕ່າງປະເທດ
1. ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ-ອອກ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນກີບ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ບໍ່ເກັບ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0,1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເງິນບາດ 0,05% ຕໍ່າສຸດ60ບາດ, ສູງສຸດ7.500ບາດ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ150ບາດ, ສູງສຸດ15.000ບາດ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0,1%, ຕໍ່າສຸດ5ໂດລາ, ສູງສຸດ500ໂດລາ+ຄ່າສາຍ15ໂດລາ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT 0,25% ຕໍ່າສຸດ200ບາດ, ສູງສຸດ500ບາດ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ (MT202) 0,05% ຕໍ່າສຸດ 50.000 ກີບ, ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ + ຄ່າ SWIFT 250.000 ກີບ
2. ໃບແລກເງິນຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບສະກຸນເງິນໂດລາ)
- ຮັບຊື້ແຊັກທະນາຄານອື່ນ (Bank Draft)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 0,3% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C ແລກເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 2%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 1.000 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າປະຈຳ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 300 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ (Walk in Customers) 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບແຊັກເກີນວົງເງິນໃຫ້ສົ່ງຮຽກເກັບກ່ອນແລ້ວຈິ່ງຈ່າຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຄ່າຮຽກເກັບ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + 0,4%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.400 ໂດລາ
- ຮັບຊື້ແຊັກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ/ໃບ
- ກໍລະນີແຊັກບໍ່ມີເງິນ (ແຊັກຖືກປະຕິເສດຈ່າຍເງິນ) ທຸກປະເພດ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + ຄ່າທຳນຽມດອກເບ້ຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ
3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມ (ການບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT)
- ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາ 10ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- Charge our USD 30ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- Charge our THB 1.300ບາດຕໍ່ຄັ້ງ
- ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕົ້ນທາງ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) 10ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
4. ບໍລິການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າຕາມບັດ
- VISA, MASTER, JCB 3%
- ບັດ VISA ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 1%
5. ຄ່າບໍລິການຜ່ານເອກະສານນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
- ເອກະສານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 20.000ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ
- ເອກະສານນຳສ່ົງອອກສິນຄ້າ 20.000ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ
6. ຄ່າບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ (L/C)
- ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອ 20ໂດລາ
- ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອື່ນ 20ໂດລາ
- ດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານຜູ້ຈ່າຍເງິນ ຕໍ່າສຸດ40ໂດລາຕໍ່ລາຍການ
- ບໍລິການເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ(L/C) 0,1%, ຕໍ່າສຸດ15ໂດລາ, ສູງສຸດ300ໂດລາ+SWIFT40ໂດລາ
7. ຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ສາມາດໂອນໄດ້
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບມີການຢັ້ງຢືນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ
8. ການດັດແກ້ແລະອື່ນໆ
- ດັດແກ້ທົ່ວໄປ 15ໂດລາ
- ເພີ່ມຈໍານວນວົງເງິນ ຄືກັບເປີດໃໝ່
- ຂະຫຍາຍວັນໝົດກໍານົດ 15ໂດລາ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງຮຽກເກັບ 15ໂດລາຕໍ່ລາຍການ
9. ຄ່າບໍລິການ ຮັບເອກະສານເພື່ອໄປຮຽກເກັບ  
- ຄ່າທໍານຽມພື້ນຖານ 20 ໂດລາ + ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50 ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງໄປຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ລາຍການ
10. ຄ່າບໍລິການ ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານ  
- ຄ່າທໍານຽມຮັບຮອງຕາມເອກະສານ 1% ຕໍ່າສຸດ 30 ໂດລາ, ສູງສຸດ 350ໂດລາ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ