ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2017
III. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການກ່ຽວກັບ ສິນເຊື່ອ
ກ. ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອ  
01 ແບບຟອມສະເໜີສິນເຊື່ອ 20,000 ກີບ/ຊຸດ
02 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ  
02.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 1 ປີລົງມາ 0.50%/ວົງເງິນອະນຸມັດ
02.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 1 ປີຂຶ້ນໄປ 0.80%/ວົງເງິນອະນຸມັດ
03 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 0.50%/ວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 150,000ກີບ, ສູງສຸດ 1,000,000ກີບ
04 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ຫນັງສືຄໍ້າປະກັນ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ
05 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ
06 ຄ່າປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ປັບປຸງງວດຊໍາລະ) 0.15%ວົງເງິນທີປັບ/ຄັ້ງ, ຕໍ່າສຸດ 500,000ກີບ. ສູງສຸດ 3ລ້ານກີບ
07 ຄ່າປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ) - ລູກຄ້າປົກກະຕິ 0.3%/ວົງເງິນ/ຄັ້ງ
- ລູກຄ້າບໍ່ປົກກະຕິ 0.5%/ວົງເງິນ/ຄັ້ງ
08 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ  
08.1 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ(ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ,​ສູງສຸດ 800,000ກີບ
08.2 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ(ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 200,000ກີບ,​ສູງສຸດ 1,000,000ກີບ
09 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ
10 ຂໍໃບລົບລ້່າງສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ 300,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ
11 ຄ່າທໍານຽມປະກອບເອກະສານນິຕິກໍາໃຫ້ລູກຄ້າ (ສັນຍາເງິນກູ້,​ສັນຍາອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ສັນຍາຈໍານອງ) 200,000 ກີບ/ລາຍ
12 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3 ປີລົງມາ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ
13 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3-5 ປີລົງມາ 200,000 ກີບ/ຄັ້ງ
14 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 5 ປີຂຶ້ນໄປ 300,000 ກີບ/ຄັ້ງ
ຂ. ຄ່າທໍານຽມໜັງສືຄໍ້າປະກັນ  
ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນທຸກປະເພດ  
01 ເງິນສົດຄໍ້າປະກັນ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ເກັບງວດດຽວ
02 ເງິນຝາກມີກໍານົດມາຄໍ້າປະກັນ 0.10%/ວົງເງິນ/ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ, ເກັບງວດດຽວ
03 ພັນທະບັດ ຫລື ອະສັງຫາລິມະຊັບຄໍ້າປະກັນ 0.20%/ວົງເງິນ/ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100,000ກີບ, ເກັບງວດດຽວ
04 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ມີວົງເງິນ 1%/ວົງເງິນ, ຕໍ່າສຸດ 1 ລ້ານກີບ, ສູງສຸດ 3 ລ້ານກີບ
05 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ບໍ່ມີວົງເງິນ 1 ລ້ານກີບ/ຄັ້ງ
06 ອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ທພລ 150,000 ກີບ/ຄັ້ງ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ