ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2017
IV. ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຜະລິດຕະພັນບັດ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບບັດ ທພລ
1. ອອກບັດໃໝ່ (ຍັງບໍ່ເຄີຍມີບັດ):
1.1 ບັດຄໍາ (Gold)
1.1.1 ບັດຫລັກ 60,000 ກິບ - ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ມາຮັບເອົາບັດຕາມນັດໝາຍທີ່ ທະນາຄານແຈ້ງໄວ້, ຖ້າຫາກບໍ່ມາຮັບເອົາພາຍໃນ 45 ວັນ ບັດຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດ.
- ຖ້າຫາກລູກຄ້າມາຮັບເອົາບັດຫລັງຈາກ 45 ວັນທີ່ກໍານົດນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມຕາມປົກກະຕິຄືນໃຫມ່
1.1.2 ບັດເສີມ 60,000 ກິບ
1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)  
1.2.1 ບັດຫລັກ 50,000 ກີບ
1.2.2 ບັດເສີມ 50,000 ກິບ
1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 20,000 ກີບ
2. ອອກບັດຄືນ (ບັດເສຍ, ແຕກຫັກ, ປ່ຽນບັດ...)
2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 40,000 ກີບ
2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 30,000 ກິບ
2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 20,000 ກີບ
3. ຄ່າບໍລິການອອກບັດດ່ວນ
3.1 ບັດຄໍາ (Gold) 30,000 ກີບ - ບວກເພີ່ມໃສ່ຄ່າທໍານຽມອອກບັດປະເພດຕ່າງໆ
3.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 30,000 ກີບ
3.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 30,000 ກີບ
4. ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນໍາໃຊ້ເນື່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທໍານຽມ ເກີນ 6 ເດືອນ 20,000 ກີບ
5. ອອກລະຫັດໃໝ່ 10,000 ກີບ
6. ບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ
6.1 ບັດຄໍາ (Gold) 8,000 ກິບ
6.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 5,000 ກີບ
6.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ຕາມການຕໍ່ລອງ
7. ປ່ຽນບັນຊີຫລັກຂອງບັດ 10,000 ກີບ
8. ເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າບັດ 10,000 ກິບ/ບັນຊີ - ບັດໜຶ່ງສາມາດມີບັນຊີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັນຊີ
- ບັດໜຶ່ງສາມາດ ມີບັນຊີຝາກປະຢັດ, ບັນຊີກະແສລາຍວັນ (ສະກຸນເງິນກີບ, ໂດລາ, ບາດ ລວມກັນໄດ້)
ໝາຍເຫດ: ບັດນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດເພີ່ມບັນຊີໄດ້
9. ລ໋ອກບັດ ບໍ່ເກັບ
10. ປົດລ໋ອກບັກ ບໍ່ເກັບ
11 ບັດຖືກກືນ ບໍ່ເກັບ
12. ກວດຄົ້ນເອກະສານ - ຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຄືນຫລັງຂອງບັດ
12.1 ທຸລະກໍາເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນລະບົບຂອງ ທພລ
12.1.1 ພາຍໃນກໍານົດ 14 ວັນລົງມາ ບໍ່ເກັບ - ກໍລະນີຫລາຍກວ່າ 180 ວັນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນທຸລະກໍາທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ
12.1.2 ຫລາຍກວ່າ 14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 90 ວັນ 20,000 ກີບ
12.1.3 ຫລາຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເດືອນ 180 ວັນ 50,000 ກີບ
12.2 ທຸລະກໍາເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບ ທພລ  
12.2.1 ພາຍໃນກໍານົດ 60 ວັນລົງມາ 50,000 ກີບ
12.2.2 ຫລາຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 120 ວັນ 80,000 ກີບ
12.2.3 ຫລາຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 180 ວັນ 100,000 ກີບ
13. ເບິ່ງຮູບຢູ່ຕູ້ ATM (ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ທພລ)  
13.1 ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ 20,000 ກິີບ
13.2 ຫລາຍກວ່າ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ 40,000 ກີບ
13.3 ຫລາຍກວ່າ 30 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 90 ວັນ 80,000 ກີບ
14. ຖອນເງິນເກີນວົງເງິນ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງ ທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ
15. ໂອນເງິນເກີນວົງເງິນ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງ ທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16. ຖອນເງິນ/ກວດຍອດເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນ
16.1 ຜ່ານຕູ້ຂອງທະນາຄານອື່ນ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍ LAPS
16.1.1 ຖອນເງິນສົດ 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16.1.2 ກວດຍອດເງິນ ບໍ່ເກັບ
16.2 ຜ່ານຕູ້ຂອງທະນາຄານອື່ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບພາຍໃນ ແມ່ນທະນາຄານທີ່ບໍ່ຟູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍ LAPS)
16.2.1 ຖອນເງິນສົດ 18,000 ກີບ/ຄັ້ງ
16.2.2 ກວດຍອດເງິນ 4,500 ກີບ/ຄັ້ງ
17. ດໍາເນີນທຸລະກໍາຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ທພລ:
17.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ  
17.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ບໍ່ເກັບ
17.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) ບໍ່ເກັບ
17.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ບໍ່ເກັບ
17.2 ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ  
17.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 2,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) ບໍ່ເກັບ
17.3 ຖອນສົດ  
17.3.1 ບັດຄໍາ (Gold) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.3.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
17.3.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
18 ດໍາເນີນການຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆ  
18.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
18.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມທະນາຄານປາຍທາງກໍານົດ
18.1.1 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
18.1 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທະນາຄານອື່ນໆຢູ່ຕ່າງປະເທດ
18.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມທະນາຄານປາຍທາງກໍານົດ
18.1.1 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
ອັດຕາຄ່າບໍລີການສໍາລັບບັດ ທະນາຄານອື່ນ
1. ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ ທພລ
1.1 ບັດສາກົນ UNIONPAY 15,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.2 ບັດສາກົນ VISA 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ ສໍາລັບບັດສາກົນ VISA ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ ສປປລາວ ແລະ ເອີຣົບ, ເມື່ອລູກຄ້າມາຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ຂອງ ທພລ ຈະບໍ່ຖືກຫັກຄ່າທໍານຽມນີ້ (ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ VISA)
1.3 ບັດສາກົນ MASTERCARD 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.4 ບັດສາກົນ JCB 25,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.5 ບັດສາກົນ DISCOVER 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.6 ບັດສາກົນ PLUS 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.7 ບັດສາກົນ MAESTRO 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.8 ບັດສາກົນ CIRRUS 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.6 ບັດສາກົນ DINERS CLUB 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ
2. ຖອນເງິນສົດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານເຄືອງຮູດບັດ
2.1 ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ຂອງທະນາຄານຫວຽດຕິນ
2.1.1 ຖອນເງິນສົດ 4% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນ
2.1.2 ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ - ອີງຕາມສັນຍາທີ່ເຊັນກັບແຕ່ລະຕົວແທນບໍລິການ
- ລາຍລະອຽດການກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ແມ່ນອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສົ່ງໃຫ້ສາຂາ.
2.2 ຜ່ານເຄືອງຮູດບັດ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
2.2.1 ບັດຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມາຖອນເງິນສົດຜ່ານຈຸດບໍລິການ ທພລ 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ
2.2.2 ບັດຂອງທະນາຄານອື່ນໆ ມາຖອນເງິນສົດ 3% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ