ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2017
V. ການບໍລິການໂມບາຍແບັງຄິງ (Mobile Banking)
5.1 ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ ບໍ່ເກັບ
5.2 Alert SMS 5,000ກີບ 0.7ໂດລາ 20ບາດ
5.3 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງ
5.3.1 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນກີບ (LAK)
- 1 - 100,000 ກີບ 500ກີບ    
- 100,001 - 1,000,000 ກີບ 1,000ກີບ    
- 1,000,001 - 10,000,000 ກີບ 2,000 ກີບ    
- 10,000,001 - 20,000,000 ກີບ 3,000 ກີບ    
- 20,000,001 - 30,000,000 ກີບ 5,000 ກີບ    
- 30,000,001 - 50,000,000 ກີບ 7,000 ກີບ    
- 50,000,001 - 500,000,000 ກີບ 20,000ກີບ    
5.3.2 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນໂດລາ (USD)
- 1 - 13 ໂດລາ   0.1 ໂດລາ  
- 14 - 130 ໂດລາ   0.2 ໂດລາ  
- 131 - 1,300 ໂດລາ   0.26 ໂດລາ  
- 1,301 - 2,600 ໂດລາ   0.39 ໂດລາ  
- 2,601 - 3,900 ໂດລາ   0.65 ໂດລາ  
- 3,901 - 6,500 ໂດລາ   1 ໂດລາ  
5.3.3 ໂອນຈາກບັນຊີຕົນເອງ ຫາບັນຊີຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ທພລ ຕໍ່ຄັ້ງເງິນບາດ (THB)
- 1 - 380 ບາດ     2 ບາດ
- 381 - 3,800 ບາດ     5 ບາດ
- 3,801 - 38,000 ບາດ     8 ບາດ
- 38,001 - 76,000 ບາດ     12 ບາດ
- 76,001 - 114,000 ບາດ     20 ບາດ
- 114,001 - 190,000 ບາດ     27 ບາດ
5.4 ຂໍລະຫັດຄືນ (ກໍລະນີລືມລະຫັດ) ບໍ່ເກັບ
5.5 ປ່ຽນພາສາເພີ່ມ ຫຼື ລຶບ ບໍ່ເກັບ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຄ່າທໍານຽມ

ຄູ່ມືການບໍລິການຕ່າງໆ

ດາວໂລດ ແລະ ຕື່ມຟອມຕ່າງໆດ້ວຍ PDF interactive

ຕົວຢ່າງການຂຽນແບບຟອມຕ່າງໆ

ຂ່າວສານ