Responsive image


I. ເງິນຝາກ

ສະແດງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ (%/ປີ)
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ໄລຍະເວລາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,89 1,25 1,00
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 3,16 1,70 1,45
ຝາກ 6 ເດືອນ 3,95 2,45 2,20
ຝາກ 9 ເດືອນ 5,18 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 5,59 3,45 3,20
ຝາກ 18 ເດືອນ 6,50 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 6,71 4,95 4,20
ຝາກ 36 ເດືອນ 6,77 5,95 5,70
ຝາກ 48 ເດືອນ 6,83 6,20 5,95
ຝາກ 60 ເດືອນ 6,90 6,70 6,45

ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ໄລຍະເວລາ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,57 1,00 0,55
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 3,16 1,10 0,65
ຝາກ 6 ເດືອນ 3,95 1,70 1,40
ຝາກ 9 ເດືອນ 5,18 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 5,59 2,20 1,90
ຝາກ 18 ເດືອນ 6,38 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 6,71 3,70 3,40
ຝາກ 36 ເດືອນ 6,77 5,40 5,10
ຝາກ 48 ເດືອນ 6,83 5,40 5,10
ຝາກ 60 ເດືອນ 6,90 5,40 5,10

ສະຖາບັນການເງິນ
ໄລຍະເວລາ ສະຖາບັນການເງິນ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,00 0,00 0,00
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 1,27 0,45 0,30
ຝາກ 6 ເດືອນ 1,73 0,70 0,55
ຝາກ 9 ເດືອນ 0,00 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 2,14 0,95 0,80
ຝາກ 18 ເດືອນ 0,00 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 2,22 1,20 1,05
ຝາກ 36 ເດືອນ 2,73 1,40 1,25
ຝາກ 48 ເດືອນ 3,14 1,40 1,25
ຝາກ 60 ເດືອນ 3,47 1,40 1,25

+ ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ( %) ຕໍ່ປີ
+ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກຂອງ ທພລ:
1. ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 500.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ຍອດເຫລືອບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 100.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ເປັນບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກ;

- ກໍລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກກ່ອນ 03 ເດືອນ ຫລັງຈາກມື້ເປີດບັນຊີ ຈະຖືກເກັບຄ່າທໍານຽມປິດກ່ອນກໍານົດ ຕາມລະບຽບທີ່ ທພລ ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

- ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີເງິນຝາກ: 35.000ກີບ/ປີ, 5ໂດລາ/ປີ, 200ບາດ/ປີ.

2. ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີ(ຄັ້ງທໍາອິດ) ແລະ ຍອດເຫລືອບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 50.000ກີບ, 20ໂດລາ, 500ບາດ;

- ຖ້າເງິນຝາກໃນບັນຊີເງິນທີ່ມີຍອດຫລຸດເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າຂອງ ທພລ ຫລື ຝາກບໍ່ເຖິງ 03 ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ.

3. ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 500.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ເລືອກໄລຍະເວລາການຝາກ ແລະ ຮູບແບບການຮັບດອກເບ້ຍ ຕາມທີ່ ທພລ ໄດ້ກໍານົດຕາມສັນຍາທີ່ຕົກ ລົງກັນໃນເວລາເປີດບັນຊີ;

- ກໍລະນີລູກຄ້າຖອນເງິນຝາກກ່ອນກໍານົດສັນຍາ ຝາກ 3ເດືອນ, 6ເດືອນ, 12ເດືອນ, 24ເດືອນ, 36ເດືອນ, 48 ເດືອນ ແລະ 60ເດືອນ:

ກໍລະນີປິດກ່ອນ 3 ເດືອນ:

  • ຖ້າລູກຄ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍ ທະນາຄານຈະບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມ ປິດບັນຊີ ກອ່ນກໍານົດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຈ້ງອອກແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ຖ້າລູກຄ້າຮັບດອກເບັ້ຍໄປກ່ອນ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມ ປິດບັນຊີ ກອ່ນກໍານົດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍການຫັກຈາກຕົ້ນທຶນ ແລະ ທະນາຄານຈະບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້.

ກໍລະນີປິດຫລັງ 3 ເດືອນ:

  • ກໍລະນີ ທະນາຄານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍດອກເບັ້ຍໃຫ້ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບັ້ຍ ເງິນຝາກປະຢັດ ໃຫ້ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບັ້ຍຂອງທະນາຄານທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນມື້ທີ່ຖອນ ຫລື ປິດບັນຊີດັ່ງກ່າວ ແລະ ທະນາຄານຈະເກັບຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດຕາມລະບຽບທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ.

II. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແລະ ເງິນກູ້ປົົກກະຕິ ມານໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍດຽວກັນດັ່ງນີ້:

ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 9,13    
A 10,13 8-10 8-10
B 11,13 11 11

ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 10,13    
A 11,13 9-11 9-11
B 12,13 12 12

ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 11,13    
A 12,13 10-12 10-12
B 13,13 13 13
ໝາຍເຫດ:

1. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບປົກກະຕິ ນໍາໃຊ້ອັດຕາດຽວກັນ.
2. ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດ ຖ້າເປັນສະກຸນດຽວກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 105%, ຖ້າຕ່າງສະກຸນເງິນ ຫລື ປະເພດວັດຖຸມີຄ່າ ຄວາມສ່ຽງຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 110%.
3. ລູກຄ້າຊັ້ນຫນີ້ດີເລີດ AA ຫາກຖືກຈັດຊັ້ນຫນີ້ເປັນເກຣດປົກກະຕິ A ຫາກຖືກຈັດສັນໜີ້ເປັນເກຣດ B ຈະບໍ່ມີການປັບໄໝດອກເບ້ຍເພີ່ມ ແຕ່ເມື່ອໃດຊັ້ນໜີ້ຖືກຈັດເປັນ NPL ເກຣດ C, D, E ຈະບວກດອກເບ້ຍເພີ່ມອີກ 2% ທັນທີ.
4. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ລູກຄ້າເກົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ NPL ແຕ່ຊໍາລະໜີ້ໝົດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ເປັນເກຣດ A.
5. ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ສະເຫນີກູ້ຢືມວົງເງິນໃດຫນຶ່ງ ທີ່ມີຫລັກຊັບເປັນເງິນສົດ ຫລື ວັດຖູມີຄ່າຄໍ້າປະກັນພຽງພໍຕາມລະບຽບ ການກໍານົດ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສາຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂໍອະນຸມັດຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ພາຍຫລັງ.