I. ເງິນຝາກ
ປັບປຸງວັນທີ: 01 ກັນຍາ 2016
ສະແດງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ (%/ປີ)
ໄລຍະເວລາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ) ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ) ສະຖາບັນການເງິນ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ                  
ຝາກປະຢັດ 1.91 1.25 1.00 1.32 1.00 0.55 0.00 0.00 0.00
ຝາກປະຈໍາ                  
ຝາກ 3 ເດືອນ 3.20 1.70 1.45 2.01 1.10 0.65 1.29 0.45 0.30
ຝາກ 6 ເດືອນ 4.02 2.45 2.20 3.19 1.70 1.40 1.76 0.70 0.55
ຝາກ 12 ເດືອນ 5.72 3.45 3.20 4.15 2.20 1.90 2.19 0.95 0.80
ຝາກ 24 ເດືອນ 6.84 4.95 4.20 5.10 3.70 3.40 2.26 1.20 1.05
ຝາກ 36 ເດືອນ 6.90 5.95 5.70 5.35 5.40 5.10 2.78 1.40 1.25
ຝາກ 48 ເດືອນ 6.97 6.20 5.95 5.65 5.40 5.10 3.20 1.40 1.25
ຝາກ 60 ເດືອນ 7.04 6.70 6.45 5.95 5.40 5.10 3.54 1.40 1.25

+ ຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນຝາກຂອງ ທພລ.
- ດອກເບ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ %
- ບັນຊີຝາກປະຢັດ: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ມີຍອດຫລຸດເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າຕາມລະບຽບຂອງ ທພລ ຫລື ຝາກບໍ່ເຖິງ 3 ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ດອກເບ້ຍ.
- ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ ແບບຮັບດອກເບ້ຍເມື່ອຝາກຄົບກໍານົດ:

ກໍລະນີລູກຄ້າຖອນເງິນຝາກກ່ອນກໍານົດ ທພລ ຕ້ອງເກັບຄືນດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ, ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທພລ ເກີນ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ທພລ ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້.

II. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 30 ຕຸລາ 2015
 ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແລະ ເງິນກູ້ປົົກກະຕິ ມານໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍດຽວກັນດັ່ງນີ້:
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
ກີບ ບາດ ໂດລາ ກີບ ບາດ ໂດລາ ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 9.13     10.13     11.13    
A 10.13 8-10 8-10 11.13 9-11 9-11 12.13 10-12 10-12
B 11.13 11 11 12.13 12 12 13.13 13 13
ໝາຍເຫດ:

1. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບປົກກະຕິ ນໍາໃຊ້ອັດຕາດຽວກັນ.
2. ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດ ຖ້າເປັນສະກຸນດຽວກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 105%, ຖ້າຕ່າງສະກຸນເງິນ ຫລື ປະເພດວັດຖຸມີຄ່າ ຄວາມສ່ຽງຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 110%.
3. ລູກຄ້າຊັ້ນຫນີ້ດີເລີດ AA ຫາກຖືກຈັດຊັ້ນຫນີ້ເປັນເກຣດປົກກະຕິ A ຫາກຖືກຈັດສັນໜີ້ເປັນເກຣດ B ຈະບໍ່ມີການປັບໄໝດອກເບ້ຍເພີ່ມ ແຕ່ເມື່ອໃດຊັ້ນໜີ້ຖືກຈັດເປັນ NPL ເກຣດ C, D, E ຈະບວກດອກເບ້ຍເພີ່ມອີກ 2% ທັນທີ.
4. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ລູກຄ້າເກົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ NPL ແຕ່ຊໍາລະໜີ້ໝົດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ເປັນເກຣດ A.
5. ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ສະເຫນີກູ້ຢືມວົງເງິນໃດຫນຶ່ງ ທີ່ມີຫລັກຊັບເປັນເງິນສົດ ຫລື ວັດຖູມີຄ່າຄໍ້າປະກັນພຽງພໍຕາມລະບຽບ ການກໍານົດ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສາຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂໍອະນຸມັດຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ພາຍຫລັງ.