ອັດຕາແລກປ່ຽນ (EXCHANGE RATE)
ທຸງຊາດ/Flag ສະກຸນເງິນ/Currencies ອັດຕາຊື້/Buy in Kips ອັດຕາຂາຍ/Sell in Kips
ທຸງຊາດ/Flag ສະກຸນເງິນ/Currencies ອັດຕາຊື້/Buy in Kips ອັດຕາຂາຍ/Sell in Kips