Responsive image

ພາຍໃນ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວມີສາຂາຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ທ່ານສາມາດສົ່ງມອບເງິນຂອງທ່ານເຖິງມືຜູ້ຮັບປາຍທາງເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ- ການບໍລິການເພື່ອການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວແລະປອດໄພ, ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍການຄຸ້ມຄອງຂອງລະບົບການ...

ຕ່າງປະເທດ

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ມີລະບົບຕາໜ່າງທະນາຄານຕົວແທນກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດໃນຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນ(T/T), ການຊື້-ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດດວ້ຍ ໜັງສື(L/C)...

ເວສເຕິນ ຢູນຽນ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນດ່ວນ ຜ່ານເວສເຕີ້ນຢູນຽນດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ຕົວແທນຕໍ່ຊ່ວງ ທົ່ວປະເທດ.