Responsive image

ສິນເຊື່ອປົກກະຕິ ແລະ ຫມູນວຽນ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າ, ບໍລິການ, ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີທຶນຕົນເອງປະກອບສ່ວນ, ມີແຫລ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຮອງ ເພື່ອຮອງຮັບໃນການຊຳລະສະສາງ...

ບຸກຄົນ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່, ເປັນທຶນໝູນວຽນ ຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກ.

ທີ່ພັກອາໄສ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອນຳໄປຊື້ເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ຫລື ໄປຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄ່າແຮງງານ...