Responsive image

ບໍລິການຕ່າງປະເທດ

ບໍລິການອອກໜັງສືສິນເຊື່ອນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການອອກໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ບໍລິການຮຽກເກັບແຊັກ, ບໍລິການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໜັງສືຄໍ້າປະກັນປະເພດຕ່າງໆ, ໜັງສືຄໍ້າປະກັນເພື່ອການປະມູນ, ເພື່ອການ ປະຕິບັດສັນຍາເພື່ອການຊໍາລະສະສາງ ແລະອື່ນໆ...

ຊຳລະຄ່າພາສີ - ອາກອນ

ການມອບລາຍຮັບງົບປະມານຜ່ານລະບົບທະນາຄານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ມີການຈັດເກັບຢ່າງລວມສູນ ຕາມກົດໝາຍ...

ລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່

ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການນອກສະຖານທີ່ (ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່).ການບໍລິການນອກສະຖານທີ່ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເປັນການບໍລິການດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່...