Responsive imageສາຂາ ສະຖານທີ່ ເບີໂທ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງ 021 213300-03 ແຟັກ: 021 241275
ຜົ້ງສາລີ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 088 210076 ແຟັກ: 088 210015
ຫຼວງນໍ້າທາ ບ້ານ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 086 312292 ແຟັກ: 086 211398
ຫລວງພະບາງ ບ້ານ ວິຊຸນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 212185 ແຟັກ: 071 212411
ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ສີເມືອງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 211153 ແຟັກ: 074 211153
ອຸດົມໄຊ ບ້ານ ພູຂຽວ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 081 312059 ແຟັກ: 081 312222
ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ຂອນແກ້ວ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 084 211492 ແຟັກ: 084 211024
ສາຂານະຄອນຫຼວງ ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400 ແຟັກ: 021 213404
ປາກຊັນ ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 054 212025 ແຟັກ: 054 212023
ຄໍາມ່ວນ ບ້ານ ໂພນສະໜາມ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 051 212253 ແຟັກ: 051 212073
ໂພນໂຮງ ບ້ານ ໂພນສີ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 211018 ແຟັກ: 023 212070
ຊຽງຂວາງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 312278 ແຟັກ: 061 312301
ຊໍາເຫນືອ ບ້ານ ພັນໄຊ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 064 213464 ແຟັກ: 064 312824
ສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານ ສຸນັນທາ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 212226 ແຟັກ: 041.212 856
ເຊກອງ ບ້ານ ວັດຫລວງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ 038 211075 ແຟັກ: 038 211022
ສາລະວັນ ບ້ານ ນາກົກໂພ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ 034 211388 ແຟັກ: 034 211301
ປາກເຊ ບ້ານ ທ່າຫລວງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 212168 ແຟັກ: 031 212173
ອັດຕະປື ບ້ານ ວັດຫລວງ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື 036 211185 ແຟັກ: 036 211 857
ຫຼັກຊາວ ບ້ານ ຫຼັກຊາວ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 054 341513 ແຟັກ: 054 700405
ໜ່ວຍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທ
ເມືອງສິງ ບ້ານ ຈຽງໄຈ, ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 030 5110660 ແຟັກ: 086 400022
ເມືອງຂວາ ບ້ານ ໂພໄຊໃຕ້, ເມືອງ ຂວາ, ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ 088 210816 ແຟັກ: 088 210816
ເມືອງຍອດອູ ບ້ານ ເທິງ, ເມືອງ ຍອດອູ, ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ 088 210883 ແຟັກ: 088 210883
ເມືອງ ບໍລິຄັນ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 054 211452 ແຟັກ: 054 211452
ຕະຫຼາດໂພນສະຫວັນ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວສງ 061 213406 ແຟັກ: 061 213406
ວຽງທອງ ບ້ານ ທາດຫ້ຽມ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 064 810076 ແຟັກ: 064 810076
ເມືອງລອງ ເມືອງ ລອງ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 086 500035 ແຟັກ: 086 500035
ໜ່ວຍບໍລິການສຣີດອນມີ ບ້ານ ປາກ​ຮາວ​ເໜືອ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 084 215 004 ແຟັກ: 084 215 005
ຕະຫລາດໂພສີ ຕະຫຼາດໂພສີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 260900 ແຟັກ: 071 260900
ນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານ ນໍ້າຖ້ວມໃຕ້, ເມືອງ ນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 411023 ແຟັກ: 071 411023
ນໍ້າບາກ ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 253633 ແຟັກ: 071 410291
ເມືອງນານ ບ້ານ ພນຫີນ, ເມືອງ ນານ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 450248 ແຟັກ: 071 450249
ປາກລາຍ ບ້ານ ນາສະຫວ່າງ, ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 550017 ແຟັກ: 074 211747
ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ສີພູນ, ເມືອງ ແກ່ນ ທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 211824 ແຟັກ: 074 211824
ຫົງສາ ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 266007 ແຟັກ: 074 860017
ເມືອງໄຊ ບ້ານ ວັງໄຮ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 081 212561 ແຟັກ: 081 212682
ເມືອງຮຸນ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ຮຸນ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 081 212276 ແຟັກ: 081 212276
ຕະຫຼາດ ມ່ວງແກ້ວ ບ້ານ ມ່ວງແກ້ວ, ເມືອງ ຫວ້ຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 084 212140 ແຟັກ: 084 212140
ຕົ້ນເຜິ້ງ ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 084 212194 ແຟັກ: 084 212194
ໂພນໄຊ ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 453660 ແຟັກ: 021 260454
ຈອມເພັດ ບ້ານ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 353715 ແຟັກ: 021 353973
ດອນໜູນ ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 740590 ແຟັກ: 021 771447
ນໍ້າທອນ ບ້ານ ວຽງຄໍາ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 054 700088 ແຟັກ: 054 700068
ຄູນຄໍາ ບ້ານ ຄູນຄໍາ, ເມືອງ ຫີນບູນ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 051 214155 ແຟັກ: 051 700329
ໜອງບົກ ບ້ານ ດົງຂວາງ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 051 270324 ແຟັກ: 051 270325
ຫຼັກ 52 ບ້ານ ຫຼັກ 52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 331772 ແຟັກ: 023 331017
ທ່າລາດ ບ້ານ ຖິ່ນແກ້ວ, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 431259 ແຟັກ: 023 431259
ວັງວຽງ ບ້ານ ສະເຫງົ້າ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 511681 ແຟັກ: 023 511532
ເມືອງຄໍາ ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມືອງ ຄໍາ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 212423 ແຟັກ: 061 212423
ເມືອງ ສົບເບົາ ບ້ານ ສົບເບົາ, ເມືອງ ສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ 030 5161771 ແຟັກ: 064 314379
ອາດສະພັງທອງ ບ້ານ ດົງເຫັນ, ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 600017 ແຟັກ: 041 600161
ຈໍາພອນ ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ, ເມືອງ ຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 311381 ແຟັກ: 041 311019
ອຸທຸມພອນ ບ້ານ ໄຊສົມບຸນ, ເມືອງ ອຸທຸພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 431107 ແຟັກ: 041 431023
ສອງຄອນ ບ້ານ ສາລາຄໍາ, ເມືອງ ສອງຄອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 530030 ແຟັກ: 041 530362
ຊາຍແດນ ບ້ານ ແດນສະຫວັນ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 660413 ແຟັກ: 041 660380
ທ່າແຕງ ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງ ທ່າແຕງ, ແຂວງ ເຊກອງ 034 211991 ແຟັກ: 038 400001
ເລົ່າງາມ ບ້ານ ໂນນຄໍາ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ 034 300183 ແຟັກ: 034 300040
ຄົງເຊໂດນ ບ້ານ ຄົງ ຄຸ້ມທ່າ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ 034 411397 ແຟັກ: 034 411012
ຫຼັກ 8 ບ້ານ ຫົວແຊ , ເມືອງ ບາຈຽງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 253154 ແຟັກ: 031 260455
ໂພນທອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 500187 ແຟັກ: 031 500189
ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ວັດທົ່ງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 511021 ແຟັກ: 031 511019
ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ປາກຊ່ອງ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 265002 ແຟັກ: 031 211003
ຕະລາດດາວເຮືອງ ບ້ານ ໂພນກຸງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 214205 ແຟັກ: 031 251325
ວັງເຕົ່າ ບ້ານ ວັງເຕົາ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 214034 ແຟັກ: 031 214034
ເມືອງໂຂງ ບ້ານ ຂີ້ນາກ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 031 217024 ແຟັກ: 031 217032
ເມືອງເງິນ ບ້ານ ນໍ້າເງິນ, ເມືອງ ເງິນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 214045 ແຟັກ: 074 214045
ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂພນທອງ, ເມືອງ ບຸນໃຕ້, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 088 210857 ແຟັກ: 088 210857
ເກົ້າລ້ຽວ ບ້ານ ເກົ້າລ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 670853 ແຟັກ: 021 670853
ຊອບປີ້ງມໍ 2 ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 285341 ແຟັກ: 021 285342
ເມືອງພຽງ ບ້ານ ນໍ້າປຸຍ, ເມືອງ ພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 212138 ແຟັກ: 074 212138
ເມືອງຊໍາໃຕ້ ບ້ານ ພັນສະຫວັນ, ເມືອງ ຊຳໃຕ້, ແຂວງ ຫົວພັນ 064 316038 ແຟັກ: 064 316038
ເມືອງຊໍາ ບ້ານ ນາທົ່ງຈອງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ 064 314662 ແຟັກ: 064 314662
ທ່າໂທມ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ທ່າໂທມ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 219011 ແຟັກ: 061 219011
ນ້ຳຫງຳ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 213489 ແຟັກ: 061 213489
ເມືອງຄູນ ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 214030 ແຟັກ: 061 214030
ດ່ານນໍ້າກັ່ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 218075 ແຟັກ: 061 218075
ວຽງຄໍາ ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 431669 ແຟັກ: 023 431670
ປາກກະດິງ ບ້ານ ປາກກະດິງ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 054 680197 ແຟັກ: 054 680197
ເມືອງວຽງທອງ ບ້ານ ນ້ຳຢາງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ຫຼັກຊາວ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 054 210028 ແຟັກ: 054 210028
ນະຄອນເພັງ ບ້ານ ນະຄອນເພັງ, ເມືອງ ນະຄອນເພັງ: ແຂວງ ສາລະວັນ 031 500189 ແຟັກ: 031 500189
ເມືອງໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຝັ່ງແດງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ອັດຕະປື 036 213042 ແຟັກ: 036 213043
ໜອງໜ້ຽວ ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 612093 ແຟັກ: 021 621072
ໜອງໜ່ຽງ ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 711431 ແຟັກ: 021 711432
ຫນ່ວຍແລກປ່ຽນໜ້າສຳນັກງານໃຫ່ຍ ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 213300-03 ແຟັກ: 021 241275
ໂສກປາຫຼວງ ບ້ານ ໂສກປາຫຼວງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ແຟັກ:
ທາວຫລວງ ບ້ານທາດຫລວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ແຟັກ:
ທ່າມ່ວງ ບ້ານທ່າມ່ວງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງ ແຟັກ:
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນໜ້າສາຂາ ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 218781 ແຟັກ: 021 219873
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນຊຽງຢືນ ບ້ານຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 254 283 ແຟັກ: 021 254 283
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນໜ້າວັດມີໄຊ ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 219 873 ແຟັກ: 021 223 252
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນປ່າຂາມ ບ້ານປ່າຂາມ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ 071 212 107 ແຟັກ: 071 212 107
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນສາຂາ ບ້ານວິຊຸນ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ 071 252 692 ແຟັກ: 071 252 692
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນສະໜາມບິນ ບ້ານຫາດຫ່ຽນ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ 071 212 613 ແຟັກ: 071 212 613
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນສາຂາ ບ້ານປ່າສັກ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 212 942 ແຟັກ: 081 212 943
ໜ່ວຍບໍລິການຜາອຸດົມ ບ້ານ ສົມສະຫວ່າງ,​ເມືອງຜາອຸດົມ, ແຂວງບໍແກ້ວ 084 210025 ແຟັກ: 084 210026
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນສາຂາ ບ້ານຂອນແກ້ວ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 084 211 307 ແຟັກ: 084 211 307
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາດ່ານສາກົນ ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 084 211503 ແຟັກ: 084 211503
ທົດລອງຕະຫຼາດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບ້ານວຽງຄຳ, ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 212182 ແຟັກ: 086 212182
ຕະຫຼາດເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ບ້ານຫລວງ, ເມືອງຫລວນ້ຳທາ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ 086 212221 ແຟັກ: 086 212221
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນບໍແຕນ ບ້ານນາເຕີຍ, ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ 086 218019 ແຟັກ: 086 218019
ຫ້ອງຮັບເງິນເມືອງວຽງພູຄາ ບ້ານທ້ຽວ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ 086 212123 ແຟັກ: 086 212123
ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງແອດ ບ້ານເມືອງແອດ, ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ 064 311028 ແຟັກ: 064 311028
ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງວຽງໄຊ ແຟັກ:
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນຊາຍແດນ ຊາຍແດນລາວ - ຫວຽດ, ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 020 2330052 ແຟັກ: 054 703001
ໜ່ວຍບໍລິການທ່າພະບາດ ບ້ານ ທວາຍແບ່ງ, ເມືອງທ່າພະບາດ,​ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 030 5770569 ແຟັກ:
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນໜ້າສາຂາ ບ້ານນາເພົ້າ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຟັກ:
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນຂົວມິດຕະພາບ 3 ບ້ານທ່າແຂກເໜືອ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 020 22642529 ແຟັກ:
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນຕະຫຼາດຫຼັກ III ບ້ານຫລັກສາມ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 020 22324141 ແຟັກ:
ໄກສອນພົມວິຫານ ບ້ານຫົວເມືອງໃຕ້, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 252745 ແຟັກ: 041 252744
ໜ່ວຍບໍລິການເຊທ່າມວກ ບ້ານເຊສະຫວ່າງ, ເມືອງພິນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 660013 ແຟັກ: 041 660015
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ II ບ້ານນາແກ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 660013 ແຟັກ: 041 660015
ຕະຫຼາດໃໝ່ (ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ) ບ້ານໂພນກຸງ,​ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 214205 ແຟັກ: 031 251325
ປາກຊ່ອງ ບ້ານປາກຊ່ອງ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 265002 ແຟັກ: 031 211003
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນດອນຕະຫຼາດ ບ້ານ ພັດທະນາ ດອນຕະລາດ, ເມືອງຈຳປາສັກ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 216044 ແຟັກ: 031 216055
ໜ່ວຍແລກປ່ຽນນາກະສັງ ບ້ານນາກະສັງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 219087 ແຟັກ: 031 219086
ໜ່ວຍບໍລິການແລກປ່ຽນພູເກືອ ບ້ານພູເກືອ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື 020 99294999 ແຟັກ: 036 219011
ຫນ່ວຍບໍລິການຕະຫລາດເຊົ້າ 1 ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງ ຈັນ ທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 285023 ແຟັກ: 021 285004
ຫນ່ວຍບໍລິການຫນອງດ້ວງ ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264760 ແຟັກ: 021 264760
ຫນ່ວຍບໍລິການທ່ານາແລ້ງ 021818007 ແຟັກ:
ຫນ່ວຍບໍລິການຕະຫລາດຫລັກຊັບ ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 265473 ແຟັກ: 021 265473
ຫນ່ວຍບໍລິການໄອເຕັກມໍ 021 262383 ແຟັກ:
ຫນ່ວຍບໍລິການອີໄລ 021 630003 ແຟັກ: