Responsive imageGeneric placeholder image
ພິທີປະກາດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວແລະສະຖາບັນການທະນາຄານ
2021-09-05

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຜ່ານລະບົບຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລະຫວ່າງ ທພລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ
2021-03-10

Generic placeholder image
ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ພາຍໃຕ້ລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ
2021-01-23

Generic placeholder image
ພິທິມອບຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ພິທີເປີດໂຕ ຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື (LAPNet)
2020-12-10

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການຊໍາລະຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
2020-11-30

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບບໍລິການ Mobile Application ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ LDB ແລະ STB
2020-11-11

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືການນໍາໃຊ້ ລະບົບພິສູດຕົວຕົນ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-KYC) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດເອັສບີແລັບ 856 ຈຳກັດ
2020-10-29

Generic placeholder image
ພີທີເປີດໂຕ ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດແບບ Real Time, ດ້ວຍລະບົບ Krungsri - LDB Global Transfer ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານ ກຣຸງສີ ປະເທດໄທ
2020-10-14

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ
2020-09-15

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຄັ້ງທີ II ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ - ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ
2020-09-15

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
2020-09-04

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກພັດທະນາອຸດົມໄຊ
2020-08-17

Generic placeholder image
ພິທີເປີດໂຕ ລະບົບຮັບຊໍາລະເງິນປະກັນສັງຄົມ ຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈແຂວງອຸດົມໄຊ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2020-08-17

Generic placeholder image
ພິທີເປີດໂຕ ລະບົບຮັບຊໍາລະເງິນປະກັນສັງຄົມ ຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2020-07-29

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານຊາຄອມແບ້ງລາວ
2020-07-07

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ວ່າດ້ວຍການເປັນຕົວແທນບໍລິການຝາກ - ຖອນເງິນສົດຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2020-07-02

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ອາກຄິເນຍ ອາໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ
2020-06-18

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຫະໂອໂຕເມຊັນ ແອນ ເທັກໂນໂລຊີ ພາວເວີລາວ ຈຳກັດ
2020-05-23

Generic placeholder image
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມ The Kop In Laos
2020-05-17

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ
2020-03-21

Generic placeholder image
ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (Easy Pass) , ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ບໍ 53 ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ)
2020-02-10

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ລົດເມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນການຮັບຊໍາລະຄ່າໂດຍສານດ້ວຍການສະແກນ QR Code ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2020-01-16

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ BIZGITAL ໃນການຮັບຊຳລະບໍລິການ LOCA ດ້ວຍ Alipay
2020-01-09

Generic placeholder image
ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວ
2019-12-17

Generic placeholder image
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນາຊາຍທອງ ລົງກວດສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ບ້ານອີ່ໄລເໜືອ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
2019-12-17

Generic placeholder image
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທັນສະໄໝຂອງ ທພລ ໃນງານ DEVFEST vientiane 2019
2019-12-05

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2019-11-14

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃຫ້ບໍລິການການຊຳລະຜ່ານລະບົບ Alipay ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າວິຊ່າກັບດ່ານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ກີວີ ຈໍາກັດ ຄັ້ງວັນທີ 30/07/2019, ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ VI ທພລ
2019-07-31

Generic placeholder image

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື "ຮັບລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່: ສະຖາບັນການທະນາຄານ"

2019-07-24

Generic placeholder image
ລຸ້ນບິນໄປເບິ່ງບານເຕະນັດຍິ່ງໃຫຍ່ ກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ. (Man-U vs Inter Milan 20/07-2019) & (Juventus vs Spur 21/07/2019)
2019-04-08

Generic placeholder image
ເວທີການປຶກສາຫາລື ສຳລັບ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດກາງ (SMEs)
2019-02-12

Generic placeholder image
ພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ ບັດສາກົນ LDB UNIONPAY & LDB TRUST ແລະ ພິທີເຊັນສັນຍາກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2018-12-05

Generic placeholder image
ແຈ້ງການ, ການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ LDB TRUST ແລະ LDB PAY ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
2018-11-06

Generic placeholder image
ແຈ້ງບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ 16/08/2018
2018-09-07

Generic placeholder image
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ນໍາເງິນ 600 ລ້ານກີບ ໄປມອບໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື, ເພື່ອນໍາໄປຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ (ນໍ້າຖ້ວມ) ຢູ່ເມືອງສະໜາມ ໄຊ ແຂວງອັດຕະປື
2018-09-07

Generic placeholder image
Lao Development Bank ຈາກ ຊ່ຽວຊານອົງການ JICA 『 ເຄັດລັບທາງທຸລະກິດ 』 ~ວິທີຈົດບັນທຶກເພື່ອເຕືອນຄວາມຈໍາ~
2018-09-07

Generic placeholder image
Lao Development Bank ຈາກ ຊ່ຽວຊານອົງການJICA 『 ເຄັດລັບທາງທຸລະກິດ 』 ~ຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງທໍາອິດຄືຮອຍຍິ້ມ~
2018-09-07

Generic placeholder image
ຮ່ວມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພແຂວງອັດຕະປື
2018-08-08

Generic placeholder image
Bookkeeping Seminar ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ( 2018-07-06 )
2018-06-28

Generic placeholder image
Bookkeeping Seminar ທີ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ( 2018-07-09 ) ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( 2018-07-11 )
2018-06-28

Generic placeholder image
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ ການພັດທະນາທັກສະການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ສຳລັບຜູ້ປະກອບກິດຈະການ “Keiei-juku” ຊູດທີ II ( Application for the lao “Keiei-juku” program, 2nd batch ) 2018-2019
2018-05-30

Generic placeholder image
ສະຖາບັນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບ ສະໝັກຜູ້ເຂົ່າຮ່ວມຫລັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫມ່
2018-05-30

Generic placeholder image
How to start, run and stay in business and its importance for Entrepreneurs and Small and Medium-Sized Industries 21-22 ມິຖຸນາ 2018
2018-05-30

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນສັນຍາການບໍລິການຊໍາລະເງິນປະກັນສັງຄົມ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
2018-05-16

Generic placeholder image
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ ການພັດທະນາທັກສະການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ສຳລັບຜູ້ປະກອບກິດຈະການ “Keiei-juku” ຊູດທີ II ( Application for the lao “Keiei-juku” program, 2nd batch ) 2018-2019
2018-05-16

Generic placeholder image
ສະຖາບັນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບ ສະໝັກຜູ້ເຂົ່າຮ່ວມຫລັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫມ່
2018-05-16

Generic placeholder image
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາວ່າດ້ວຍວຽກງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ), ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs
2018-05-15

Generic placeholder image
ການ​ສຳ​ມະ​ນາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ (Fund Raising Seminar) 16 ມີນາ 2018
2018-03-09

Generic placeholder image
ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ ຫົວ​ຂໍ້ “ ທຸ​ລະ​ກິດລິ​ເລີ່ມ”,“ເຮົາ​ມາ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຝັນ​ ເພື່ອ​ຈະ​​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ!”
(Business Start-up Seminar“Let’s Have a Dream as an Entrepreneur!”) 16 ມີນາ 2018
2018-03-09

Generic placeholder image
ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ຫົວຂໍ້: "ພັດທະນາຄວາມຄິດສູ່ຄວາມສຳເລັດ" ( Develop Thinking to Success ) ວັນທີ: 05-16/02/2018
2018-01-15

Generic placeholder image
ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ຫົວຂໍ້: "ການສ້າງແຜນທຸລະກິດ" ( Business Plan ) ວັນທີ: 05-16/02/2018
2018-01-15

Generic placeholder image
Organizing courses for participants who are interested in upgrading their skills.( ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດຮັບສະໜັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ: ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ, ພັດທະນາຄວາມຄິດສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ
2018-01-04

Generic placeholder image
Flyer of Bookkeeping course in VTE 29-31 Jan 2018
2018-01-04

Generic placeholder image
Flyer(Lao) (Business start-up Seminar in Savannakhet on Jan 25, 2018) ( ງານສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ : ທຸລະກິດລິເລີ່ມ. ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ "ເຮົາມາສ້າງຄວາມຝັນ ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ" )
2018-01-04