Responsive image


    ບັດ LDB Debit UnionPay ແກ່ສັງຄົມ, ເຊິ່ງບັດດັ່ງກ່າວເປັນບັດແບບ Chip, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ປ້ອງກັນການປອມແປງ ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທພລ ຫລາຍຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າບັດ Chip ເປັນບັດມາດຕະຖານ ທີ່ສາກົນຍອມຮັບ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍກວ່າເກົ່າ. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແມ່ນເປັນທະນາຄານທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການບັດ ATM ພາຍໃນຈາກບັດ ທີ່ເປັນແບບແຖບແມ່ເຫລັກ (Magnetic Stripe) ມາເປັນບັດ Chip ແລະ ເປັນທັງບັດສາກົນໃນບັດ ດຽວ ກໍ່ຄື ບັດ Debit UnionPay.

    ບັດ Debit UnionPay ຂອງ ທພລ ມີ 02 ປະເພດບັດ ຄື: ບັດຟ້າ (Classic) ແລະ ບັດຄໍາ (Gold).

    ນອກຈາກຈະສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ ຄືກັບບັດ ATM ປົກກະຕິຂອງ ທພລ ເຊັ່ນ: ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນພາຍໃນເຄືອ ທພລ ແລະ ໂອນຂ້າມທະນາຄານ, ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າອາກອນ, ຊື້ຫວຍ, ກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຍ້ອນຫລັງ, ກວດເບິ່ງຈຸດຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM, ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ - ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ແລ້ວ.

    ລູກຄ້າຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ - ຄ່າບໍລິການໃນຫລາຍກວ່າ 160 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ, ໂດຍ ມີຕູ້ ATM ທີ່ຮອງຮັບບັດດັ່ງກ່າວ ຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານຕູ້ ແລະ ມີຮ້ານຄ້າ (Merchant) ຮອງຮັບ ບັດດັ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າ 41 ລ້ານຈຸດທົ່ວໂລກ.

    ທີ່ສໍາຄັນສາມາດໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການແບບອອນລາຍ (E-commerce) ຜ່ານໜ້າເວັບຂອງຫ້າງຮ້ານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ UnionPay ທົ່ວໂລກ, ພ້ອມດຽວກັນ ນັ້ນລູກຄ້າທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງການຮຽກເກັບເງິນຄືນຄ່າພາສີສິນຄ້າຈາກປະເທດນັ້ນໆ ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ບັດ Debit UnionPay ຂອງ ທພລ ເພື່ອຮັບເງິນໂອນຄ່າພາສີດັ່ງກ່າວຄືນ.

  • ປະເພດບັນຊີ: ບັນຊີຝາດປະຢັດ ແລະ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
  • ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ ແລະ ບາດ(ຫມາຍເຫດ: ການຖອນເງິນຜ່ານ ATM ຈະເປັນສະກຸນເງິນກີບທັງໝົດ)
  • ບັດ ATM ຫນຶ່ງບັດສາມາດມີບັນຊີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັດ
  • ສາມາດອອກບັດ ATM ໄດ້ຫລາຍ 2 ບັດໃນບັນຊີດຽວ
ກ. ຜະລິດຕະພັນບັດຂອງ ທພລ
1. ບັດຄໍາ (Gold) - ເປັນບັດຊິບ (Chip)
- ເປັນບັນສາກົນ UNIONPAY (ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້)
- ເປັນບັດເດບິດ (Debit)
2. ບັດຄາດສິດສີຟ້າ (Blue classic)
3. ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID Card) - ເປັນບັດແຖບແມ່ເຫຼັກ (Magnetic stripe)
- ເປັນບັດເອທີເອັມພາຍໃນ (ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້)
- ຮູບແບບດ້ານໜ້າບັດ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມການສະເໜີຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ຂ. ສິດທິປະໂຫຍດ
ເນື້ອໃນ ສິດທິປະໂຫຍດ ໝາຍເຫດ
1. ຖອນເງິນປົກກະຕິ ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
1.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ຖອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້   - ຖອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ = 1.500.000 ກີບ
1.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) 15.000.000
1.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 9.000.000
1.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 6.000.000
1.2 ຈໍານວນຄັ້ງຖອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້    
1.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 10 ຄັ້ງ - ຖ້າຫາກເກີນຈໍານວນຄັ້ງທີ່ກໍານົດ ແມ່ນເສຍຄ່າທໍານຽມ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
1.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) 6 ຄັ້ງ
1.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 6 ຄັ້ງ
2. ຖອນເງິນເກີນຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
2.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ຖອນເກີນຕໍ່ມື້    
2.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) 5.000.000 - ຄ່າທໍານຽມຖອນເກີນ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
- ບໍ່ກໍານົດຈໍານວນຄັ້ງຖອນ
2.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
2.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) ບໍ່ສາມາດຖອນເກີນໄດ້  
3. ໂອນເງິນປົກກະຕິ ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້
3.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ໂອນປົກກະຕີຕໍ່ມື້
3.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມສະກຸນເງິນ:
200.000.000 ກີບ
24.000 ໂດລາ
800.000 ບາດ
ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
100.000.000 ກິບ
12.000 ໂດລາ
400.000 ບາດ
3.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic) ຕາມສະກຸນເງິນ:
100.000.000 ກີບ
12.000 ໂດລາ
400.000 ບາດ
ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
50.000.000 ກິບ
6.000 ໂດລາ
200.000 ບາດ
3.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) 20.000.000 ກີບ ໂອນສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ:
10.000.000 ກິບ
(ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ ສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ)
3.2 ຈໍານວນຄັ້ງໂອນປົກກະຕິຕໍ່ມື້
3.2.1 ບັດຄໍາ (Gold) 5 ຄັ້ງ
(ຕາມວົງເງິນທີ່ກໍານົດຕໍ່ມື້)
- ຖ້າຫາກເກີນຈໍານວນຄັ້ງທີ່ກໍານົດ ແມ່ນເສຍຄ່າທໍານຽມ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
3.2.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
3.2.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD)
4. ໂອນເງິນ ເກີນຈໍານວນຄັ້ງຕໍ່ມື້
4.1 ຈໍານວນວົງເງິນ ໂອນເກີນຕໍ່ມື້
4.1.1 ບັດຄໍາ (Gold) ຕາມສະກຸນເງິນ:
50.000.000 ກີບ
6.000 ໂດລາ
200.000 ບາດ
- ຄ່າທໍານຽມໂອນເກີນ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
- ບໍ່ກໍານົດຈໍານວນຄັ້ງໂອນ
4.1.2 ບັດຄາດສິກສີຟ້າ (Blue Classic)
4.1.3 ບັດນັກສຶກສາ (ATM ID CARD) ບໍ່ສາມາດໂອນເກີນໄດ້  
5. ເງື່ອນໄຂ ຈໍານວນການອອກບັດ ແລະ ບັນຊີ
5.1 ນຶ່ງບັນຊີ ອອກໄດ້ສູງສຸດ 2 ບັດ
(ບັດຫຼັກ ແລະ ສໍາຮອງ)
- ເກັບຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ ຕາມຈໍານວນບັດ
- ສິດທິປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ ເທົ່າ 1 ບັດ
5.2 ນຶ່ງບັດ ມີໄດ້ສູງສຸດ 4 ບັນຊີ
(ບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກກະແສລາຍວັນ)
- ເກັບຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ ຕາມຈໍານວນບັນຊີ
- ສິດທິປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ ເທົ່າ ຈານວນບັນຊີທີ່ມີ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບບັດນັກສຶກສາສາມາດມີໄດ້ແຕ່ 1 ບັນຊີຝາກປະຢັດສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ