Responsive imageLDB E-Bank ເປັນລະບົບການບໍລິການໃໝ່ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດ ບໍລິຫານຈັດການບັນຊີຂອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ, ໂດຍການ login ເຂົ້າລະບົບຜ່ານທາງ computer ທຸກໜ່ວຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ internet ໄດ້ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ LDB E-Bank ຂອງທພລ ແມ່ນຈະມີທັງ E-Bank Application ສໍາລັບຜູ້ອະນຸມັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອະນຸມັດ login ເຂົ້າລະບົບ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການອະນຸມັດທຸລະກໍາໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາຜ່ານ Application ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງສາມາດກໍານົດເງື່ອນໄຂຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ວົງເງິນໃນການດໍາເນີນແຕ່ລະທຸລະກໍາແຕກຕ່າງກັນໄດ້.

ທຸກທຸລະກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນຜູ້ໃຊ້ຈະເປັນຜູ້ລົງບັນຊີ ແລະ ອະນຸມັດເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ, ເຊິ່ງ user ທີ່ໃຊ້ລວມມີ 03 ປະເພດ: Maker User (ຜູ້ລົງບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ສ້າງທຸລະກໍາ), Checker User (ຜູ້ອະນູມັດທຸລະກໍາ), Inquirer User (ຜູ້ກວດກາ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕາມທຸລະກໍາ).

 • ໂອນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ.
 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນບໍລິສັດເອງ
 • ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ: ລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນ ທພລ ຫຼື ບັນຊີ ທພລ ໂອນຫາທະນາຄານອື່ນ
 • ການຊຳລະສະສາງໃບບິນຕ່າງໆ (ອາກອນ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ໂທລະສັບ, ການແຈ້ງເສຍພາສີສິນຄ້າ ນໍາເຂົ້າ ...)
 • ການອັບໂຫລດ File ເພື່ອໂອນເງິນຈາກຫລາຍບັນຊີຫາໜຶ່ງບັນຊີ ຫລື ໂອນຫາຫລາຍບັນຊີພ້ອມກັນ
 • ສາມາດການກໍານົດມື້ເກີດທຸລະກໍາລ່ວງໜ້າໄດ້
 • ກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຢ້ອນຫລັງໄດ້ລະອຽດ
 • ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ ແລະ ອີກຫລາຍບໍລິການ
 • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທພລ
 • ປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍໃຊ້ບໍລິການ E-Bank
 • ທພລ ຈະດໍາເນີນການສ້າງ User ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຕາມລາຍລະອຽດທີ່ລູກຄ້າປະກອບໃສ່ໃບຄໍາຮ້ອງ