Responsive image


LDB Wallet ເປັນບໍລິການເທິງມືຖືສຳລັບລຸກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼື ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຢ່າງສະດວກ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ, ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ສາມາດ ອອກອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຊໍາລະສິນຄ້າຕາມຫ້າງຮ້ານທີ່ມີປ້າຍ QR Code LDB Wallet ຂອງ ທພລ, ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍ Laps, ຊໍາລະ Bill Payment ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍບໍລິການ, ພ້ອມໂປຣໂມຊັ່ນຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ສ່ວນຫລຸດ, ການສະສົມ ຄະແນນ ແລະ ອີກຫລາຍຮູບແບບ.

- Consumer App: ຜູ້ໃຊ້ລາຍຍ່ອຍ, ສາມາດນໍາໃຊ້ app ສະແກນຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕາມ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ມີປ້າຍ QR Code LDB Wallet ຂອງ ທພລ, ຊໍາລະ Bill Payment, ໂອນເງິນພາຍ ໃນ ທພລ, ໂອນຫາທະນາຄານອື່ນ ແລະ ອີກຫລາຍບໍລິການ, ເຊິ່ງ Consumer App ຈະມີ 03 ແບບຄື:

  • 1. ສະໝັກນໍາໃຊ້ແບບ Express: ເປັນການສະໝັກນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕົ້ນ, ແບບພື້ນຖານ, ສະໝັກໄດ້ວ່ອງໄວ, ຂັ້ນຕອນສະໝັກບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ວົງເງິນໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາຈະຕໍ່າກວ່າປະເພດອື່ນ.
  • 2. ສະໝັກນໍາໃຊ້ແບບ Full E-KYC: ເປັນການອັບເກດການສະໝັກນໍາໃຊ້ຂຶ້ນມາອີກລະດັບໜຶ່ງ, ປະກອບ ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າຕື່ມ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາສູງຂຶ້ນ.
  • 3. ສະໝັກນໍາໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມບັດ ATM ທພລ ເຂົ້າໄປໃນ LDB Wallet: ເຊິ່ງການນໍາໃຊ້ວົງເງິນຈາກບັດ ATM ດັ່ງກ່າວໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາໂດຍຜ່ານ LDB Wallet ຈະສູງກວ່າ 02 ປະເພດດ້ານເທິງ, ເນື່ອງຈາກວ່າລູກຄ້າໄດ້ຢືນຢັນຄວາມມີຕົວຕົນຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍການເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ລົງທະບຽນ ນໍາໃຊ້ບັດ ATM ກັບ ທພລ.

- Merchant App: ຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຮັບຊໍາລະດ້ວຍການສະແກນ QR Code LDB Wallet ຂອງ ທພລ.

- Agency App: ຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນຕົວແທນມອບເງິນສົດ ແລະ ຖອນເງິນສົດຂອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ LDB Wallet.

  • ສໍາລັບ Consumer app: ລູກຄ້າສາມາດ download LDB Wallet ຜ່ານ App Store ແລະ Play Store, ພ້ອມກັບລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
  • ສໍາລັບ Merchant App ແລະ Agency App: ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດບັນຊີກັບ ທພລ, ປະກອບແບບຟອມ “ໃບສະເໜີສະໝັກເປັນຕົວແທນ LDB Wallet” ກັບ ທພລ, ສະເພາະ LDB Agency ຕົວແທນຕ້ອງໄດ້ ເຊັນສັນຍາກັບ ທພລ.
  • ໂທລະສັບ smart phone ທຸກຍີ່ຫໍ້, ລວມທັງ IPad & Tablet:
  • ລະບົບປະຕິບັດການ: Android from version 4 – Latest version.
  • ລະບົບປະຕິບັດການ: iOS from version 5 –Latest version.