Responsive image


1. ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ-ອອກ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນກີບ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ບໍ່ເກັບ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເກັບ 0.05% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 2ໂດລາ, 60ບາດ, 20ຢວນ. ສູງສຸດ 250ໂດລາ, 7,500ບາດ, 2.000ຢວນ)
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ ເກັບ 0,1% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 5ໂດລາ, 150ບາດ, 40ຢວນ. ສູງສຸດ 500ໂດລາ, 15.000ບາດ, 4.000ຢວນ)
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເກັບ 0,1% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 5ໂດລາ, 30ຢວນ. ສູງສຸດ 500ໂດລາ, 3.000ຢວນ) + ຄ່າສາຍ 15ໂດລາ, 100ຢວນ
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເກັບ 0,25% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 200ບາດ. ສູງສຸດ 500ບາດ)
- ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ (MT202) ເກັບ 0,05% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ: 50.000ກີບ; ສູງສຸດ:4.000.000ກີບ) + ຄ່າ SWIFT 250.000ກີບ


2. ໃບແລກເງິນຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບສະກຸນເງິນໂດລາ)
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ຮັບຊື້ແຊັກທະນາຄານອື່ນ (Bank Draft)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 0,3% ຕໍ່າສຸດ: 10ໂດລາ/ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C ແລກເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ 2%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 1.000 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າປະຈຳ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 300 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ (Walk in Customers) 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ຮັບແຊັກເກີນວົງເງິນໃຫ້ສົ່ງຮຽກເກັບກ່ອນແລ້ວຈິ່ງຈ່າຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຄ່າຮຽກເກັບ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + 0,4%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.400 ໂດລາ
- ຮັບຊື້ແຊັກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ
- ກໍລະນີແຊັກບໍ່ມີເງິນ (ແຊັກຖືກປະຕິເສດຈ່າຍເງິນ) ທຸກປະເພດ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + ຄ່າທຳນຽມດອກເບ້ຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ


3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມ (ການບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT)
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 50 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາ 10 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ
- Charge our (30ໂດລາ, 1.300ບາດ, 150ຢວນ)/ຄັ້ງ
- ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕົ້ນທາງ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) 10 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ


4. ບໍລິການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າຕາມບັດ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- VISA, MASTER, JCB 3%
- ບັດ VISA ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 1%


5. ຄ່າບໍລິການຜ່ານເອກະສານນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ເອກະສານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 20.000 ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ
- ເອກະສານນຳສ່ົງອອກສິນຄ້າ 20.000 ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ


6. ຄ່າບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ (L/C)
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອ 20 ໂດລາ
- ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອື່ນ 20 ໂດລາ
- ດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານຜູ້ຈ່າຍເງິນ ຕໍ່າສຸດ 40 ໂດລາຕໍ່ລາຍການ
- ບໍລິການເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ(L/C) 0,1%, ຕໍ່າສຸດ 15 ໂດລາ, ສູງສຸດ 300 ໂດລາ+SWIFT40ໂດລາ


7. ຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ສາມາດໂອນໄດ້
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ
- ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບມີການຢັ້ງຢືນ 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ


8. ການດັດແກ້ແລະອື່ນໆ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ດັດແກ້ທົ່ວໄປ 15 ໂດລາ
- ເພີ່ມຈໍານວນວົງເງິນ ຄືກັບເປີດໃໝ່
- ຂະຫຍາຍວັນໝົດກໍານົດ 15 ໂດລາ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50 ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງຮຽກເກັບ 15 ໂດລາຕໍ່ລາຍການ


9. ຄ່າບໍລິການ ຮັບເອກະສານເພື່ອໄປຮຽກເກັບ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ຄ່າທໍານຽມພື້ນຖານ 20 ໂດລາ + ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ
- ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 50 ໂດລາ
- ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງໄປຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ລາຍການ


10. ຄ່າບໍລິການ ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
- ຄ່າທໍານຽມຮັບຮອງຕາມເອກະສານ 1% ຕໍ່າສຸດ 30 ໂດລາ, ສູງສຸດ 350ໂດລາ
ຄ່າທຳນຽມບໍລິການເງິນໂອນຜ່ານລະບົບ API ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານກຸງສີ
ລ/ດ ເນື້ອໃນ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມບໍລິການ
1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກທະນາຄານກຸງສີ ເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ API 20 ໂດລາ/ທຸລະກຳ
- ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ API 300 ບາດ/ທຸລະກຳ
2 ເງິນໂອນຂາອອກ
- ໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ API ເກັບ 0,1 % ຕໍ່ລາຍການ( ຕໍ່າສຸດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸດ 100 ໂດລາ ) + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ
- ໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ API
ຈຳນວນ 1 – 50.000 ບາດ 100 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 50.001 – 150.000 ບາດ 150 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 150.001 – 300.000 ບາດ 200 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 300.001 – 600.000 ບາດ 250 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 600.001 – 1.000.000 ບາດ 300 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 1.000.001 – 2.000.000 ບາດ 350 ບາດ/ທຸລະກຳ
ຈຳນວນ 2.000.001 – 3.000.000 ບາດ 400 ບາດ/ທຸລະກຳ
3 ຄ່າທຳນຽມ (ການບໍລິການໂອນເງິນຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານກຸງສີຜ່ານລະບົບ API)
- ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ
- ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ
- ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ທະນາຄານກຸງສີ ທີ່ມີບັນຫາ 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ
- ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ Charge our (ກໍລະນີຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງໄດ້ຮັບເຕັມຈຳນວນ) ສຳລັບຜູ້ສັ່ງໂອນ ເກັບເພີ່ມ 20 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ
- ເງິນໂອນຂາອອກ Charge our (ກໍລະນີຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງໄດ້ຮັບເຕັມຈຳນວນ) ສຳລັບຜູ້ສັ່ງໂອນ ເກັບເພີ່ມ 20 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ
- ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານກຸງສີ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ