Responsive image


I. ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
1 ແບບຟອມສະເໜີສິນເຊື່ອ 20.000 ກີບ ຕໍ່ຊຸດ
2 ເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ ( Revolving Loan )  
2.1 ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອທົບທວນຊ້ວງແຕ່ລະປີ (ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີກຳນົດບໍ່ເກີນ 03 ປີ) 0,5% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ
2.2 ໃນເວລາທົບທວນ ຊ້ວງການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ໃນຊ້ວງຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະແບ່ງງວດຊຳລະແທນ 0,3% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ
2.3 ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ (ໃນເວລາມີການທົບທວນເງິນກູ້ Revolving Loan) 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ ຕໍ່າສຸດ 200.000 ກີບ ສູງສຸດ 500.000 ກີບ
3 ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ  
3.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ: 1 ປີລົງມາ 0,50% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ
3.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ: 1 ປີຂຶ້ນໄປ 0,80% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ
4 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ຕອນທີ 1 ຫາ 2 ເກັບ 100.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ
ຕອນທີ 3 ຫາ 5 ເກັບ 300.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ
ຕອນທີ 6 ຂຶ້ນໄປ ເກັບ 500.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ
5 ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບເງິນກູ້ ເກັບ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ
6 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ 500.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
7 ຄ່າທຳນຽມປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ປັບປຸງງວດຊໍາລະ) 0,15% ຕໍ່ວົງເງິນທີປັບ ຕໍ່ຄັ້ງ (ຕໍ່າສຸດ 500.000ກີບ,ສູງສຸດ 3.000.000ກີບ)
8 ຄ່າທຳນຽມປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ) - ລູກຄ້າປົກກະຕິ 0,3% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ຄັ້ງ
- ລູກຄ້າບໍ່ປົກກະຕິ 0,5% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ຄັ້ງ
9 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ  
9.1 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ (ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ,​ສູງສຸດ 800.000ກີບ
9.2 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ (ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 200.000ກີບ,​ສູງສຸດ 1.000.000ກີບ
10 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 1.000.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ຕໍ່ສັນຍາ
11 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນກໍລະນີລູກຄ້າຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ເກັບ 300.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ
12 ຂໍໃບລົບລ້່າງສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 01 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ 300.000ກີບ ຕໍ່ລາຍການ ຕໍ່ຄັ້ງ
13 ຄ່າທໍານຽມປະກອບເອກະສານນິຕິກໍາໃຫ້ລູກຄ້າ (ສັນຍາເງິນກູ້,​ສັນຍາອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ສັນຍາຈໍານອງ) 200.000 ກີບຕໍ່ລາຍ
14 ຂໍໃບຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຍ້ອນຫລັງ ຫລື ອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນເງິນກູ້ຄືນໃຫມ່ ສຳລັບບັນຊີເງິນກູ້ທີ່ປິດບັນຊີເກີນ 01 ປີຂຶ້ນໄປ ຕໍ່າກວ່າ 01 ປີ 200.000 ກີບ ຕໍ່ລາຍການ
01-10ປີ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໄດ້) 300.000 ກີບ ຕໍ່ລາຍການ
15 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3 ປີລົງມາ 100.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
16 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3-5 ປີລົງມາ 200.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
17 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 5 ປີຂຶ້ນໄປ 300.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ


II. ຄ່າທໍານຽມໜັງສືຄໍ້າປະກັນ
ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
1 ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນທຸກປະເພດ  
1.1 ເງິນສົດຄໍ້າປະກັນ 100.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ (ເກັບງວດດຽວ)
1.2 ເງິນຝາກມີກໍານົດມາຄໍ້າປະກັນ 0,10% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ (ເກັບງວດດຽວ)
1.3 ພັນທະບັດ ຫລື ອະສັງຫາລິມະຊັບຄໍ້າປະກັນ 0,20% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ (ເກັບງວດດຽວ)
2 ຄ່າທຳນຽມດັດແກ້ຫນັງສືຄ້ຳປະກັນ 100.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ
3 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ມີວົງເງິນ 1% ຕໍ່ວົງເງິນ, ຕໍ່າສຸດ 1.000.000ກີບ, ສູງສຸດ 3.000.000ກີບ
4 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ບໍ່ມີວົງເງິນ 1.000.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ
5 ອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ທພລ 150.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ