Responsive image


ການບໍລິການໂມບາຍແບັງຄິງ (LDB TRUST)
I. ວົງເງິນໃນການໂອນ/ຊຳລະ ສູງສຸດ/ມື້/ບັນຊີ ແລະ ຕໍ່າສຸດ
1 ວົງເງິນໃນການໂອນສະກຸນເງິນກີບ 500 ລ້ານກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
2 ວົງເງິນໃນການໂອນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 59.500 ໂດລາ/ມື້/ບັນຊີ
3 ວົງເງິນໃນການໂອນສະກຸນເງິນບາດໄທ 1.944.200 ບາດໄທ/ມື້/ບັນຊີ
4 ວົງເງິນໃນການໂອນສະກຸນເງິນກີບ(ໂອນລອຍ) 30 ລ້ານກີບ/ມື້/ບັນຊີ
5 ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່າສຸດສະກຸນເງິນກີບ 2.000 ກີບ/ລາຍການ
6 ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່າສຸດສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 0,2 ໂດລາສະຫະລັດ/ລາຍການ
7 ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່າສຸດສະກຸນເງິນບາດ 8 ບາດ/ລາຍການ
II. ລາຍການຄ່າບໍລິການໂອນເງິນ/ຊຳລະ
1 ເປີດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ແລະ ການລົງທະບຽນຂອງຮ້ານຄ້າຮັບຊຳລະ LDBpay ຫລື QR ບໍ່ເກັບ
2 ຕັ້ງ Alert SMS (5.000 ກີບ; 0,65 ໂດລາ; 20 ບາດ; 10 ຢວນ)/ເດືອນ
3 ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທພລ ສະກຸນເງິນກີບ(LAK)
3.1 ຈຳນວນເງິນໂອນ 01 - 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
3.2 ຈຳນວນເງິນໂອນ 1.000.001 - 10.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 1.000 ກີບ/ລາຍການ
3.3 ຈຳນວນເງິນໂອນ 10.000.001 - 20.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 2.000 ກີບ/ລາຍການ
3.4 ຈຳນວນເງິນໂອນ 20.000.001 - 30.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 3.000 ກີບ/ລາຍການ
3.5 ຈຳນວນເງິນໂອນ 30.000.001 - 40.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 4.000 ກີບ/ລາຍການ
3.6 ຈຳນວນເງິນໂອນ 40.000.001 - 50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 5.000 ກີບ/ລາຍການ
3.7 ຈຳນວນເງິນໂອນ 50.000.001 - 100.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 6.000 ກີບ/ລາຍການ
3.8 ຈຳນວນເງິນໂອນ 100.000.001 - 500.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ 10.000 ກີບ/ລາຍການ
4 ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທພລ ສະກຸນເງິນກີບ(USD)
4.1 ຈຳນວນເງິນໂອນ 01 - 120 ໂດລາ/ຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
4.2 ຈຳນວນເງິນໂອນ 121 - 1.200 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,20 ໂດລາ/ລາຍການ
4.3 ຈຳນວນເງິນໂອນ 1.201 - 2.390 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,26 ໂດລາ/ລາຍການ
4.4 ຈຳນວນເງິນໂອນ 2.391 - 3.580 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,39 ໂດລາ/ລາຍການ
4.5 ຈຳນວນເງິນໂອນ 3.581 - 4.770 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,50 ໂດລາ/ລາຍການ
4.6 ຈຳນວນເງິນໂອນ 4.771 - 5.960 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,65 ໂດລາ/ລາຍການ
4.7 ຈຳນວນເງິນໂອນ 5.961 - 11.900 ໂດລາ/ຄັ້ງ 0,75 ໂດລາ/ລາຍການ
4.8 ຈຳນວນເງິນໂອນ 11.901 - 59.500 ໂດລາ/ຄັ້ງ 1,30 ໂດລາ/ລາຍການ
5 ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທພລ ສະກຸນເງິນກີບ(THB)
5.1 ຈຳນວນເງິນໂອນ 01 - 3.900 ບາດ/ຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
5.2 ຈຳນວນເງິນໂອນ 3.901 - 38.900 ບາດ/ຄັ້ງ 05 ບາດ/ລາຍການ
5.3 ຈຳນວນເງິນໂອນ 38.901 - 77.800 ບາດ/ຄັ້ງ 08 ບາດ/ລາຍການ
5.4 ຈຳນວນເງິນໂອນ 77.801 - 116.700 ບາດ/ຄັ້ງ 15 ບາດ/ລາຍການ
5.5 ຈຳນວນເງິນໂອນ 116.701 - 155.600 ບາດ/ຄັ້ງ 18 ບາດ/ລາຍການ
5.6 ຈຳນວນເງິນໂອນ 155.601 - 194.500 ບາດ/ຄັ້ງ 20 ບາດ/ລາຍການ
5.7 ຈຳນວນເງິນໂອນ 194.501 - 388.900 ບາດ/ຄັ້ງ 25 ບາດ/ລາຍການ
5.8 ຈຳນວນເງິນໂອນ 388.901 - 1.944.200 ບາດ/ຄັ້ງ 40 ບາດ/ລາຍການ
6 ດັດແກ້ລາຍການຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜິດເລກບິນ(ຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ,ນ້ຳປະປາ ແລະ ໂອນດັດແກ້ອື່ນໆ) 10.000 ກີບ/ລາຍການ
7 ໂອນລອຍ (15.000ກີບ;2ໂດລາ;70ບາດ)/ລາຍການ