Responsive image


ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ສອບເສັງພະນັກງານ ສັງກັດພະແນກຄົ້ນຄວ້າແລະການຕະຫລາດ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

     ຜູ້ສອບເສັງທີ່ມີລາຍຊື່ ຕາມຕໍາແຫນ່ງງານທີ່ລະບຸ ຕາມເອກະສານແຈ້ງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຜ່ານເກນການສອບເສັງ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານເງື່ອນໄຂຂອງ LDB ແລະ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານ ສັງກັດຢູ່ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕະຫລາດ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

     ບັນດາທ່ານທີ່ມີລາຍຊື່ ແມ່ນໃຫ້ມາສະເຫນີໂຕ ໃນ ວັນອັງຄານ ທີ 08/06/2021 ເວລາ 08:30 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 06 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

...