Responsive imageLDB TRUST ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂມບາຍແບ້ງຄິງຂອງ ທພລ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ (Web browser) ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທພລ ເພື່ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຊຳລະໃບບິນ, ໂອນເງິນ ແລະ ລະບົບອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງບັນຊີສາມາດບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມບັນຊີຂອງຕົນເອງໄດ້

 • 1.1. ກວດເບິ່ງຍອດເງີນ ແລະ ກວດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ກະແສລາຍວັນ, ຝາກປະຈໍາ, ປະຫວັດການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຊໍາລະເງິນກູ້.
 • 1.2. ການໂອນເງີນພາຍໃນ ທພລ ໂດຍມີ 03 ແບບຄື: ການໂອນເງິນຄັ້ງດຽວ (One time transfer), ໂອນເງິນອານາຄົດ (Future transfer) ແລະ ໂອນເງິນເປັນລາຍການຮອບວຽນ (Schedule transfer).
 • 1.3. ໂອນລອຍທາງມືຖື (ໂອນເງີນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີໃນທະນາຄານລາວ).
 • 1.4. ໂອນເງີນຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ພາສີ-ອາກອນ, ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້, ໃບບິນໂທລະຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.ແລະ ສາມາດກວດເບິ່ງປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະການຊໍາລະໃບບິນໄດ້.
 • 1.5. ຊື້ມູນຄ່າບັດ (Top up / prepaid) ແລະ ຈ່າຍເບີລາຍເດືອນຂອງ 4 ໂທລະຄົມ (Postpaid).
 • 1.6. ການໂອນເງິນຊໍາລະສະສາງສິນຄ້າຕ່າງໆ ຜ່ານ QR Code.
 • 1.7. ສາມາດບໍລິຫານຈັດການຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີທ່ານເອງໄດ້.
 • 1.8. ການຄຸ້ມຄອງບັດເອທີເອັມ, ກວດການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັດ.
 • 1.9. Information ກວດກາລາຄ່າຮຸ້ນ, ຜົນຫວຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອື່ນໆ...
 • 2.1 ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີຄວາມຜິດພາດ, ລ້າຊ້າ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆເນື່ອງຈາກການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ ຫລື ອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເອງທາງທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຊອບໃນກໍລະນີນີ້.
 • 2.2 ກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເມີນເສີຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນເງິນບໍ່ໄດ້ຮັບເງີນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ຍົກເວັ້ນແຕ່, ເປັນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີບໍ່ພຽງພໍ, ຖືກລະງັບວົງເງິນສິນເຊື່ອ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຖືກດໍາເນີນຄະດີໃດໜື່ງຕາມກົດໝາຍ, ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງເຖິງຂໍ້ຂັດຂ້ອງໃນການໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຮັບຮູ້ກ່ອນແລ້ວ, ຜິດເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບທະນາຄານ ຫຼື ເກີດເຫດສຸດວິໄສໃນການໃຫ້ບໍລິການກໍລະນີດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ.
 • 2.3 ທະນາຄານຈະດໍາເນີນການສືບສວນແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜື່ງໂດຍຈະຢຶດຖື ຫຼັກການຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນຫຼັກ. ທະນາຄານຂໍສະ ຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຕ່າງໆທີ່ຂັດກັບຂໍໍ້ກໍານົດຫຼັກການຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ.
 • 3.1 ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ ຜ່ານ LDB TRUST ຂອງ ທພລ ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກລະຫັດ ແລະ User Account ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດໆກໍ່ຕາມ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ User Account ທັງໝົດ, ເຊິ່ງ ທພລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ປະການໃດໆ.
 • 3.2 ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງຮັກສາລະຫັດສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນລັບ, ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການບໍລິການ LDB TRUST ນີ້ໄວ້ຢ່າງດີ ແລະ ສະຖານທີ່ປອດໄພ.
 • 3.3 ໃນກໍລະນີລະຫັດຊື່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫລື ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຖືກລັກ ຫລື ເຮັດເສຍຫາຍແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງທະນາຄານທັນທີເພື່ອ ທະນາຄານຈະໄດ້ລ໋ອກຊື່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ລະຫັດນຳໃຊ້ ໂດຍໂທເບີ Tel: 021 216176 ແລະ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າທຸກໆທຸລະກໍາທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ແຈ້ງທະນາຄານຮັບຊາບແມ່ນຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.
 • 3.4 ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍິນຍອມທີ່ຈະເສຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການທາງດ້ານ LDB TRUST ຕາມອັດຕາທີ່ທາງທະຄານໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ ໂດຍຍິນຍອມໃຫ້ທະນາຄານຫັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂດຍກົງ.
 • 3.5 ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍິນຍອມໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມ, ດັດແກ້ ຫລື ປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂສັນຍາການບໍລິການທີ່ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທນິກເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບກັບການໃຊ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຢ່າງເໝາະສົມ.
 • 3.6 ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍອມຮັບເອກະສານ, ເອກະສານອີເລັກໂທນິກ (E-slip) ແລະ ຫລັກຖານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫັກເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກ, ບັນຊີສິນເຊື່ອ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໂອນເງິນ ຫລື ການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆໃນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫລື ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ LDB Trust ລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ການລົງທະບຽນຜ່ານລະບົບ Online:

 • ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ບັດ ATM ຂອງ ທພລ.
 • ດາວໂຫລດ App ຈາກ Play Store ຫຼື App Store ມາຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງ.
 • ລົງທະບຽນຜ່ານລະບົບ Online ໂດຍຕ້ອງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຄື: ເລກບັດ ATM, ເດືອນ/ປີໝົດອາຍຸບັດ, ເລກລະຫັດລູກຄ້າ (ຢູ່ໃນປຶ້ມບັນຊີ), ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວ.
 • ໃນກໍລະນີລູກຄ້າທີ່ໄດ້ປ່ຽນເບີໂທ ( ເບີໂທທີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນບໍ່ກົງກັບເບີໂທທີ່ລູກຄ້າໄດ້ໃຊ້ລົງທະບຽນເປີດນຳໃຊ້ ບັດ ATM ກັບ ທພລ ) ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອປະກອບແບບຟອມລົງທະບຽນຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງ ທພລ ທົ່ວລະບົບ.

ການລົງທະບຽນຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງ ທພລ:

 • ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫລື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຢູ່ ທພລ.
 • ດາວໂຫລດ App ຈາກ Play Store ຫລື App Store ມາຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງ.
 • ຢື່ນຟອມສະໝັກທີ່ປ່ອງບໍລິການ ທພລ ພ້ອມທັງສະແດງປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງ ທພລ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫລື ປຶ້ມພາສປອດ ( ຢູ່ໃນສະຖານະປົກກະຕິ, ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ ), ໃບມອບສິດ ( ໃນກໍລະນີເປັນຕົວແທນໃນການສະໝັກນຳໃຊ້ ).

LDB PAY ເປັນຫນຶ່ງໃນບໍລິການໃຫມ່, ເຊິ່ງເປັນບໍລິການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າ ຫລື ຕົວແທນຂອງ ທພລ ( ມີສັນຍາລັກ TRUST PAY ) ໂດຍການສະແກນ QR code, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນລູກຄ້າກໍ່ຍັງສາມາດສ້າງ QR code ເອງໄດ້ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດສະແກນຊຳລະເງິນໃຫ້ຕາມເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງ QR code ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.

ການລົງທະບຽນນຳໃຊ້:

 • ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫລື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຢູ່ ທພລ
 • ຍື່ນແບບຟອມ “ໃບສະໝັກນຳໃຊ້ TRUST PAY ສຳລັບຮ້ານຄ້າ” ຂອງ ທພລ ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂອງທພລ ທົ່ວລະບົບ, ພ້ອມທັງສະແດງປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທພລ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫລື ປຶ້ມພາສປອດ ( ຢູ່ໃນສະຖານະປົກກະຕິ, ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ ), ໃບມອບສິດ ( ໃນກໍລະນີເປັນຕົວແທນໃນການສະໝັກນຳໃຊ້ )
  ໝາຍເຫດ: ລູກຄ້າຕ້ອງລະບຸຈຳນວນ ແລະ ຮູບແບບປ້າຍ TRUST PAY ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ ທພລ ສະໜອງໃຫ້, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ປ້າຍ TRUST PAY ຂອງ ທພລ ມີ 4 ແບບຄື:
  1) ແບບຕັ້ງ: ຂະໜາດ A5 ( ເຄິ່ງ A4 )
  2) ແບບຫ້ອຍ: ຂະໜາດ A5 ( ເຄິ່ງ A4 )
  3) ແບບສະຕິກເກີຕິດ: ຂະໜາດ A5 ( ເຄິ່ງ A4 )
  4) ແບບມີຂາ (ເພື່ອໃຊ້ໜີບ): ຂະໜາດ A6 ( ເຄິ່ງ A5 )
  - ທພລ ສະໜອງປ້າຍ TRUST PAY ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ.