ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ ເລກທີ /
ພກລ.ທພລ
ພະແນກກການຕະຫຼາດ ວັນທີ່ / / 2022
ຮຽນ: ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື,
ເລື່ອງ: ລາຍງານລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນປະຈຳເດືອນ 04 ປີ 2022.

- ອິງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກການຕະຫຼາດ ສະບັບເລກທີ: 4796/ທພລ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳແຈກໂຊກ ຂອງທພລ, ສະບັບເລກທີ 0466/ທພລ, ລົງໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022.


ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ ພະແນກການຕະຫຼາດ ຂໍຖືເປັນກຽດມາຍັງທ່ານ ກ່ຽວກັບການສຸ່ມຜູ້ໂຊກດີສຳລັບແຄມເປນ “ QR LDB Trust ແຈກໂຊກລຸ້ນຮັບເງິນລ້ານ ” (ສໍາລັບຮ້ານຄ້າ), ແຄມເປນ “ ລຸ້ນໂຊກຮັບຂອງລາງວັນກັບ LDB Trust ” (ສໍຳລັບຜູ້ໃຊ້ແອັບ) ແລະ ແຄມເປນ ສຸກກາຍ ສຸກໃຈ ມີໂຊກໄຊ ໄປກັບ LDB Trust ຂອງ ທພລ ທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 04 ປີ 2022 ໂດຍຖ່າຍທອດສົດຜ່ານທາງ Facebook LDB Bank ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ເລກບັນຊີ ລາງວັນທີ່ ຈຳນວນເງີນ ເບີໂທລະສັບ
ແຄມເປນ...............................
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
ແຄມເປນ...............................
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
ແຄມເປນ...............................
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
ແຄມເປນ...............................
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື
ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫຼາດ