header
header
ຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ບຫກຕ.ທພລ ເລກທີ:............../
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: ...../...../2023
ຮຽນ: ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ,

ເລື່ອງ: ລາຍງານລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນກິດຈະກຳ ແຄມແປນ "ເງິນຝາກຮັບໂຊກ 03 ຊັ້ນກັບ LDB Bank ປະຈຳປີ 2023", "ຝາກເງິນຢວນລຸ້ນໂຊກໃຫຍ່(ສຳລັບລູກຄ້າຝາກປະຈຳເງີນຢວນ)" ແລະ "ຝາກເງິນລຸ້ນໂຊກກັບ LDB Bank (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວກະສິກອນ)"

- ອີງຕາມແຜນການຕະຫຼາດໃນ ກິດຈະກຳ "ເງິນຝາກຮັບໂຊກ 03 ຊັ້ນກັບ LDB Bank ປະຈຳປີ 2023", "ຝາກເງິນຢວນລຸ້ນໂຊກໃຫຍ່(ສຳລັບລູກຄ້າຝາກປະຈຳເງີນຢວນ)" ແລະ "ຝາກເງິນລຸ້ນໂຊກກັບ LDB Bank (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວກະສິກອນ)" ທາງເຮົາຈະມີການສຸ່ມຫາລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ຂອງເດືອນ 07/2023 ຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດ;


ຕາງໜ້າຄະນະກຳມະການສຸ່ມຫາຜູ້ໂຊກດີ ແຄມເປນການຕະຫຼາດ ຂອງ ທພລ ແລະ ໃນນາມ ຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຂໍຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບການສຸ່ມຜູ້ໂຊກດີທີ່ຮ່ວມກິດຈະກຳ ແຄມແປນ "ເງິນຝາກຮັບໂຊກ 03 ຊັ້ນກັບ LDB Bank ປະຈຳປີ 2023", "ຝາກເງິນຢວນລຸ້ນໂຊກໃຫຍ່(ສຳລັບລູກຄ້າຝາກປະຈຳເງີນຢວນ)" ແລະ "ຝາກເງິນລຸ້ນໂຊກກັບ LDB Bank (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວກະສິກອນ)", ທາງເຮົາຈະມີການສຸ່ມຫາລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີໂດຍຜ່ານໂປແກຼມສຸ່ມຄັດເລືອກຜູ້ໂຊກດີ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ເລກບັນຊີ ລາງວັນທີ ສາຂາ
ເງິນຝາກຮັບໂຊກ 03 ຊັ້ນກັບ LDB Bank ປະຈຳປີ 2023
ຝາກເງິນຢວນລຸ້ນໂຊກໃຫຍ່(ສຳລັບລູກຄ້າຝາກປະຈຳເງີນຢວນ)
ຝາກເງີນລຸ້ນໂຊກກັບ LDB BANK (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວກະສິກອນ)
ລຳດັບ ຊື່ລູກຄ້າ ລະຫັດ Code ID ລາງວັນທີ່

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດຂອງ ທພລ.


ລາຍເຊັນຜູ້ສຸ່ມ




ຜູ້ທີ 01..........................



ຜູ້ທີ 02..........................



ຜູ້ທີ 03..........................

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ເປັນຢ່າງສູງ
ລາຍເຊັນຜູ້ສັງລວມ




ຜູ້ທີ 01. ...........................



ຜູ້ທີ 02. ...........................