Responsive image


I. ເງິນຝາກ

ສະແດງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ (%/ປີ)
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ໄລຍະເວລາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,89 1,25 1,00
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 3,16 1,70 1,45
ຝາກ 6 ເດືອນ 3,95 2,45 2,20
ຝາກ 9 ເດືອນ 5,18 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 5,59 3,45 3,20
ຝາກ 18 ເດືອນ 6,50 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 6,71 4,95 4,20
ຝາກ 36 ເດືອນ 6,77 5,95 5,70
ຝາກ 48 ເດືອນ 6,83 6,20 5,95
ຝາກ 60 ເດືອນ 6,90 6,70 6,45

ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ໄລຍະເວລາ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,57 1,00 0,55
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 3,16 1,10 0,65
ຝາກ 6 ເດືອນ 3,95 1,70 1,40
ຝາກ 9 ເດືອນ 5,18 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 5,59 2,20 1,90
ຝາກ 18 ເດືອນ 6,38 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 6,71 3,70 3,40
ຝາກ 36 ເດືອນ 6,77 5,40 5,10
ຝາກ 48 ເດືອນ 6,83 5,40 5,10
ຝາກ 60 ເດືອນ 6,90 5,40 5,10

ສະຖາບັນການເງິນ
ໄລຍະເວລາ ສະຖາບັນການເງິນ (ດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ)
ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ກີບ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ໂດລາ) ໄລຍະຮັບດອກເບ້ຍ (ບາດ)
ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີ
ຝາກກະແສລາຍວັນ      
ຝາກປະຢັດ 1,00 0,00 0,00
ຝາກປະຈໍາ      
ຝາກ 3 ເດືອນ 1,27 0,45 0,30
ຝາກ 6 ເດືອນ 1,73 0,70 0,55
ຝາກ 9 ເດືອນ 0,00 0,00 0,00
ຝາກ 12 ເດືອນ 2,14 0,95 0,80
ຝາກ 18 ເດືອນ 0,00 0,00 0,00
ຝາກ 24 ເດືອນ 2,22 1,20 1,05
ຝາກ 36 ເດືອນ 2,73 1,40 1,25
ຝາກ 48 ເດືອນ 3,14 1,40 1,25
ຝາກ 60 ເດືອນ 3,47 1,40 1,25

+ ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ( %) ຕໍ່ປີ
+ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກຂອງ ທພລ:
1. ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 500.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ຍອດເຫລືອບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 100.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ເປັນບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກ;

- ກໍລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກກ່ອນ 03 ເດືອນ ຫລັງຈາກມື້ເປີດບັນຊີ ຈະຖືກເກັບຄ່າທໍານຽມປິດກ່ອນກໍານົດ ຕາມລະບຽບທີ່ ທພລ ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

- ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີເງິນຝາກ: 35.000ກີບ/ປີ, 5ໂດລາ/ປີ, 200ບາດ/ປີ.

2. ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີ(ຄັ້ງທໍາອິດ) ແລະ ຍອດເຫລືອບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 50.000ກີບ, 20ໂດລາ, 500ບາດ;

- ຖ້າເງິນຝາກໃນບັນຊີເງິນທີ່ມີຍອດຫລຸດເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າຂອງ ທພລ ຫລື ຝາກບໍ່ເຖິງ 03 ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ.

3. ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ:

- ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕໍ່າສຸດ: 500.000ກີບ, 50 ໂດລາ, 2000 ບາດ;

- ເລືອກໄລຍະເວລາການຝາກ ແລະ ຮູບແບບການຮັບດອກເບ້ຍ ຕາມທີ່ ທພລ ໄດ້ກໍານົດຕາມສັນຍາທີ່ຕົກ ລົງກັນໃນເວລາເປີດບັນຊີ;

3.1 ກໍລະນີປິດສັນຍາເງິນຝາກກ່ອນກໍານົດ ປະເພດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ, 12 ເດືອນ, 18 ເດືອນ, 24 ເດືອນ, 36 ເດືອນ, 48 ເດືອນ ແລະ 60 ເດືອນ:

3.1.1 ກໍລະນີປິດກ່ອນ 3 ເດືອນ:

  • ກໍລະນີ ທະນາຄານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານ ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ກໍລະນີ ທະນາຄານ ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໄປກ່ອນ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນນກໍານົດ 1% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕາມສະກຸນເງິນ ( ຕໍ່າສຸດເງິນກີບ 100.000 ກີບ, ເງິນໂດລາ 13 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດໄທ 440 ບາດ ) ດ້ວຍການຫັກຈາກຕົົ້ນທຶນ ແຕ່ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ ໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.1.2 ກໍລະນີປິດຫລັງ 3 ເດືອນ:

3.1.2.1 ກໍລະນີ ທະນາຄານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ໃນຮູບແບບອັດຕາດອກເບ້ຍແບບລາຍເດືອນຂອງເງິນຝາກມີກໍານົດຕາມໄລຍະຝາກຕົວຈິງຂອງ ປະເພດນັ້ນໃຫ້ພຽງຄັ້ງດຽວຕໍ່ສັນຍາຝາກ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕົວຢ່າງ: ສັນຍາຝາກຂອງລູກຄ້າຝາກມີກໍານົດ 5 ປີ ເອົາດອກເບ້ຍ ເມືື່ອຄົບກໍານົດ ແຕ່ລູກຄ້າຝາກໄດ້ 3 ປີ 8 ເດືອນ ແລ້ວມາຖອນກ່ອນກໍານົດ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຮູບແບບ ອັດຕາດອກເບ້ຍລາຍເດືອນຂອງໄລຍະ 3 ປີໃຫ້ ແລະ ອີກ 8 ເດືອນ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສໍາລັບ ສັນຍາເງິນຝາກມີໄລຍະການຝາກ 3,6,9 ເດືອນ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍເມືື່ອຄົບກໍານົດສັນຍາ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.1.2.2 ກໍລະນີ ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກໃຫ້ເປັນ ລາຍເດືອນ, ໄຕມາດ(3ເດືອນ), ງວດ(6ເດືອນ) ແລະ 1 ປີ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າ ທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 1% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ( ຕໍ່າສຸດເງິນກີບ 100.000 ກີບ, ເງິນໂດລາ 13 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດໄທ 440 ບາດ ) ດ້ວຍການຫັກອອກ ຈາກຕົົ້ນທຶນເງິນຝາກ ແຕ່ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ດັ່ງນີ້:

  • ໄລຍະເວລາການຝາກ 1 ປີ ລົງມາ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ໄລຍະເວລາການຝາກ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍແບບລາຍເດືອນໃຫ້ ຕາມໄລຍະຝາກຕົວຈິງ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕົວຢ່າງ: ສັນຍາຝາກຂອງລູກຄ້າຝາກມີກໍານົດ 3 ປີ ເອົາດອກເບ້ຍເປັນລາຍເດືອນ ແຕ່ລູກຄ້າຝາກໄດ້ 1 ປີ 5 ເດືອນ ແລ້ວມາຖອນກ່ອນກໍານົດ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 1% ແຕ່ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຮູບແບບ ອັດຕາດອກເບ້ຍລາຍເດືອນຂອງໄລຍະຝາກ 1 ປີໃຫ້ ແລະ ອີກ 5 ເດືອນ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານ ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.1.3 ກໍລະນີ ທະນາຄານຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ 1 ປີ.

ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ( ຕໍ່າສຸດເງິນກີບ 100.000 ກີບ, ເງິນໂດລາ 13 ໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດໄທ 440 ບາດ ) ດ້ວຍການຫັກອອກຈາກຕົົ້ນທຶນເງິນຝາກ ແຕ່ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ດັ່ງນີ້:

  • ໄລຍະເວລາການຝາກ 1 ປີ ລົງມາ ທະນາຄານຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ໄລຍະເວລາການຝາກ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍແບບລາຍເດືອນໃຫ້ ຕາມໄລຍະຝາກຕົວຈິງ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ ທະນາຄານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕົວຢ່າງ: ສັນຍາຝາກຂອງລູກຄ້າຝາກມີກໍານົດ 5 ປີ ເອົາດອກເບ້ຍເປັນລ່ວງໜ້າ 1 ປີ ແຕ່ລູກຄ້າຝາກໄດ້ 1 ປີ 10 ເດືອນ ແລ້ວມາຖອນກ່ອນ ກໍານົດ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 2% ແຕ່ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຮູບແບບ ອັດຕາດອກເບ້ຍລາຍ ເດືອນຂອງໄລຍະຝາກ 1 ປີໃຫ້ ແລະ ອີກ 10 ເດືອນ ທະນາຄານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດໃຫ້ ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ຝາກ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນມື້ປິດບັນຊີທີ່ທະນາຄານ ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

II. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ຂໍແຈ້ງການປັບປຸງອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ໃຫມ່ ປັບປຸງຄັ້ງວັນທີ:(01/12/2020) ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 9 7,5 7,5
A 9,5 8,5 8,5
B 10 9,5 9,5

ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 10 8,25 8,25
A 10,5 9,25 9,25
B 11 10,25 10,25

ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
ຊັ້ນໜີ້
CRG
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອັງສັງຫາລິມະຊັບ
ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
AA 10,5 9,25 9,25
A 11,75 10 10
B 12 11 11
ໝາຍເຫດ:

1. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແບບປົກກະຕິ ນໍາໃຊ້ອັດຕາດຽວກັນ.
2. ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດ ຖ້າເປັນສະກຸນດຽວກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 105%, ຖ້າຕ່າງສະກຸນເງິນ ຫລື ປະເພດວັດຖຸມີຄ່າ ຄວາມສ່ຽງຫລັກຊັບ (SRI) ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 110%.
3. ລູກຄ້າຊັ້ນຫນີ້ດີເລີດ AA ຫາກຖືກຈັດຊັ້ນຫນີ້ເປັນເກຣດປົກກະຕິ A ຫາກຖືກຈັດສັນໜີ້ເປັນເກຣດ B ຈະບໍ່ມີການປັບໄໝດອກເບ້ຍເພີ່ມ ແຕ່ເມື່ອໃດຊັ້ນໜີ້ຖືກຈັດເປັນ NPL ເກຣດ C, D, E ຈະບວກດອກເບ້ຍເພີ່ມອີກ 2% ທັນທີ.
4. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ລູກຄ້າເກົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ NPL ແຕ່ຊໍາລະໜີ້ໝົດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ເປັນເກຣດ A.
5. ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ສະເຫນີກູ້ຢືມວົງເງິນໃດຫນຶ່ງ ທີ່ມີຫລັກຊັບເປັນເງິນສົດ ຫລື ວັດຖູມີຄ່າຄໍ້າປະກັນພຽງພໍຕາມລະບຽບ ການກໍານົດ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສາຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂໍອະນຸມັດຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ພາຍຫລັງ.