ຂ່າວສານ  | ສະໝັກງານ  | ນໍາໃຊ້ E-Bank | ນໍາໃຊ້ LDB-TRUST
ແອວດີບີ ວໍເລັດ

Generic placeholder image

ເປັນບໍລິການເທິງມືຖືສຳລັບລຸກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼື ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ ຢ່າງສະດວກ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ, ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ ທີ່ສາມາດ ອອກອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຊໍາລະສິນຄ້າ ຕາມຫ້າງຮ້ານທີ່ມີປ້າຍ QR Code LDB Wallet ຂອງ ທພລ, ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍ Laps, ຊໍາລະ Bill Payment ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍບໍລິການ...

ໂມບາຍແບັງຄິງ

Generic placeholder image

LDB TRUST ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂມບາຍແບ້ງຄິງຂອງ ທພລ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ (Web browser) ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທພລ ເພື່ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຊຳລະໃບບິນ, ໂອນເງິນ ແລະ ລະບົບອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ...

ແອວດີບີ ອີແບັງ

Generic placeholder image

ເປັນລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດ ບໍລິຫານ ຈັດການບັນຊີຂອງຕົນເອງ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາ ຄານ, ໂດຍການ login ເຂົ້າລະບົບຜ່ານທາງ computer ທຸກໜ່ວຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ internet ໄດ້ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ LDB E-Bank   ຂອງ ທພລ   ແມ່ນຈະມີທັງ   E-Bank Application ສໍາລັບຜູ້ອະນຸມັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອະນຸມັດ log in ເຂົ້າລະບົບ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການ...

ຜະລິດຕະພັນບັດ

Generic placeholder image

ບັດATMຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ເປັນບັດທີ່ຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ, ຊື້ສິນຄ້າຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນສະ ມາຊິກເຄື່ອງ ຮູ້ດບັດຂອງທພລ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້...

ສິນເຊື່ອ

Generic placeholder image

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າ, ບໍລິການ, ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ...

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ

Generic placeholder image

ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຝາກເງິນ ທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄືນ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້, ເໝາະສໍາລັບທຸກທ່ານ ທີ່ມີເງິນເປັນກ້ອນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕ້ອງ ການນໍາໃຊ້.

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

Generic placeholder image

ຫາກທ່ານຕ້ອງຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຝາກ-ຖອນ. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງປຶ້ມ ບັນຊີເງິນຝາກ ແລະບັດATM ແລະ ສາມາດຂໍໃຊ້ບໍລິການຫັກບັນຊີ ເພື່ອຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

Generic placeholder image

ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະ ກິດໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະ ເພດນີ້ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ.

ອອນລາຍ ສະເຕັດເມັນ

Generic placeholder image

ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການ LDB Online Statement ໄດ້ທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Internet. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດກວດ ສອບລາຍການບັນຊີ ແລະ ຍອດເຫຼືອບັນຊີຜ່ານທາງລະບົບ Internet...