ນໍາໃຊ້ LDB TRUST | ສະໝັກງານ | ຂ່າວສານ  | ຈຸດບໍລິການຕູ້ ATM
ຜະລິດຕະພັນບັດ

Generic placeholder image

ບັດATMຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ເປັນບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ, ຊື້ສິນຄ້າຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງ ຮູ້ດບັດຂອງທພລ, ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລູກຄ້າສາມາດສາມາດເລືອກໃບຖອນ ປະເພດໃບເງິນໄດ້ຕາມໃຈ (ໃບ 100.000 / 50.000 / 20.000). ໂອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວປະເທດ...

ໂມບາຍແບັງຄິງ

Generic placeholder image

LDB TRUST ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂມບາຍແບ້ງຄິງຂອງ ທພລ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ (Web browser) ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທພລ ເພື່ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຊຳລະໃບບິນ, ໂອນເງິນ ແລະ ລະບົບອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງບັນຊີສາມາດບໍລິຫານ...

ສິນເຊື່ອ

Generic placeholder image

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າ, ບໍລິການ, ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີທຶນຕົນເອງປະກອບສ່ວນ...
ສິນເຊື່ອປົກກະຕິ ແລະ ໝູນວຽນ
ສິນເຊື່ອເພື່ອບຸກຄົນ
ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ພັກອາໄສ

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ

Generic placeholder image

ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຝາກເງິນ ທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄືນໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້, ເໝາະສໍາລັບທຸກທ່ານ ທີ່ມີເງິນເປັນກ້ອນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕ້ອງການນໍາໃຊ້.

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

Generic placeholder image

ຫາກທ່ານຕ້ອງຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຝາກ-ຖອນ. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງປຶ້ມ ບັນຊີເງິນຝາກແລະບັດATM ແລະ ສາມາດຂໍໃຊ້ບໍລິການຫັກບັນຊີເພື່ອຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

Generic placeholder image

ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະກິດ ໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະເພດນີ້ເໝາະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ.

ອອນລາຍ ສະເຕັດເມັນ

Generic placeholder image

ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການ LDB Online Statement ໄດ້ທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Internet. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດກວດ ສອບລາຍການບັນຊີ ແລະ ຍອດເຫຼືອບັນຊີຜ່ານທາງລະບົບ Internet; ສາມາດກວດ ສອບລາຍລະອຽດຂອງເງິນຝາກປະຈໍາ ແລະ ເງິນກູ້ຕິດຕາມໜີ້ຄ້າງສຳລະ; ສາມາດກວດສອບ Mini-Statement ຂອງເງິນຝາກປະຢັດ, ກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນ ຝາກປະຈໍາ; ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດ ຜ່ານເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ Online Statement ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ກ່ຽວກັບ ທພລ

Generic placeholder image

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືຫຸ້ນໂດຍກະຊວງການເງິນ. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດຂອບເຂດພະລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ທພລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ 013 ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ...